Διευθυντή αναζητούν τα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης

Διευθυντή αναζητούν τα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης

Θέση Διευθυντή για το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης στην Αθήνα προκήρηξαν τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να:

tspg

Είναι κάτοχος Πτυχίου Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών/ ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Μεταπτυχιακός Τίτλος σε συναφές αντικείμενο ή εξειδίκευση σε Μanagement – Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού αξιολογείται ανάλογα

Έχει εμπειρία και προϋπηρεσία σε δομές παιδικής προστασίας ή/και σε πλαίσια ψυχικής υγείας

Έχει διοικητικές-οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα ενασχόλησης με πολλαπλά αντικείμενα

Είναι έγγαμος/η και ηλικίας 35 έως 50 ετών

Έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Έχει πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Έχει εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Η θέση απαιτεί: αποκλειστική και συνεχή απασχόληση και διαθεσιμότητα, ενδιαφέρον και ευαισθησία για το αντικείμενο της παιδικής προστασίας, προσαρμοστικότητα, αίσθηση συλλογικού πνεύματος, ικανότητα να εμπνέει, να ηγείται και να διαχειρίζεται συνεργάτες διαφορετικών ειδικοτήτων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο υπάρχει δυνατότητα δωρεάν διαμονής εντός των εγκαταστάσεων του Παιδικού Χωριού SOS.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει των πιστοποιημένων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού του Σωματείου.

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή μέχρι τις 15/2/2016, μόνο ηλεκτρονικά υπόψη: Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού, κου Νίκου Καΐτσα.