Απογευματινή συνεδρίαση για 41 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

Στις 6 μ.μ. ημέρα Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014 θα συνέλθει η 12η για το έτος συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Μεταφορά του ΚΕΠ Βουλιαγμένης, κανονισμός περιπτέρων και πολλές περιπτώσεις διαγραφής οφειλών, μεταξύ των οποίων και από κλήσεις ΚΟΚ, ξεχωρίζουν στα προς συζήτηση θέματα.

tspg

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Μεταφορά ΚΕΠ Βουλιαγμένης.
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλεια) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες).
3. Χορήγηση άδειας κατασκευής πέργκολας. Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 72346/31.12.2013 αίτηση του κ. Καραντάνη Νικολάου.
4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης ως Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και παραμφερών επιχειρήσεων έτους 2014 και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό ενός υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του.
5. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού 2014 (Η/Υ, περιφερειακές συσκευές, σαρωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα κλπ).
6. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Συντήρηση Λογισμικού 2014”.
7. Διαβίβαση του υπ΄αριθμ. 11262/28.2.2014 εγγράφου του κ. Αγ. Σταματούδη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
8. Έγκριση Δαπάνης Τοποθέτησης Στύλων και Φωτιστικών Σωμάτων επί των οδών: 1. Μυκόνου 8, Βάρη και 2. Πατρών & Κανελλοπούλου, Βούλα.
9. Λήψη απόφασης για προσδιορισμό του ποσοστού επί της δαπάνης κατασκευής των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με το οποίο θα προσαυξάνεται η
δαπάνη υπέρ του Δήμου για έξοδα διοίκησης.
10. Λήψη απόφασης περί α) Καθορισμού ή μη νέων θέσεων περιπτέρων β)Καθορισμού-έγκρισης θέσεων υφιστάμενων περιπτέρων (σχολαζόντων) γ) έγκρισης μετατοπίσεων ή μη περιπτέρων. Σχετικά: Απόφαση 22/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
11. Καθορισμός τιμής χρέωσης πλακόστρωσης (ανταποδοτικό τέλος) στο πλαίσιο του έργου: “Ανακατασκευές κατασκευές πεζοδρομίων”.
12. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15116/20.3.2014).
13. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15118/20.3.2014).
14. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15120/20.3.2014).
15. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15122/20.3.2014).
16. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15124/20.3.2014).
17. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15125/20.3.2014).
18. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15127/20.3.2014).
19. Περί διαγραφής οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ συστήματος Σ.Ε.Σ.Ο και επαναβεβαίωση στους οδηγούς.
20. Περί διαγραφής οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ συστήματος Σ.Ε.Σ.Ο και επαναβεβαίωση στους οδηγούς.
21. Περί διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ της ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΜ 023063658.
22. Περί διαγραφής οφειλής του ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΦΜ 046267885 από παράβαση ΚΟΚ συστήματος Σ.Ε.Σ.Ο και επαναβεβαίωση στον οδηγό.
23. Περί διαγραφής οφειλής του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΦΜ 0007250894, από παράβαση ΚΟΚ.
24. Περί διαγραφής οφειλής του ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ευθυμίου με ΑΦΜ 073574018 από παράβαση ΚΟΚ συστήματος Σ.Ε.Σ.Ο και επαναβεβαίωση στον οδηγό.
25. Περί διαγραφής οφειλής της ΞΗΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ με ΑΦΜ 064884569 από παράβαση ΚΟΚ.
26. Περί διαγραφής οφειλής του ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΥ του ΛΕΒΟΝ με ΑΦΜ 059130673 από παράβαση ΚΟΚ.
27. Περί επιστροφής ποσού 40,00 € στον Λουκήσα Στέφανο του Δημητρίου με ΑΦΜ 132057167.
28. Περί επιστροφής ποσού 80,00 € στον Παπαβασιλείου Ευστράτιος του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 001029039.
29. Περί επιστροφής ποσού 60,00 € στην Καραμολέγκου Χριστίνα του Ιωάννη με ΑΦΜ 042558765.
30. Περί επιστροφής ποσού 80,00 € στην Φραγκογιάννη Δάφνη του Δημητρίου με ΑΦΜ 129760269.
31. Περί επιστροφής ποσού 40,00 € στον Ίσσηρη Ιωάννη του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 078535240.
32. Περί διαγραφής προσαυξήσεων της οφειλής του κου Αντωνοπούλου Λεωνιδά.
33. Περί διαγραφής οφειλής της εταιρείας “ΣΠΥΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
34. Περί διαγραφής οφειλών της εταιρείας FIAT CREDIT HELLAS SA.
35. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής του κ. Νίκας Αθ.
36. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών του κ. Σταφυλλίδη Στέφ.
37. Περί διαγραφής οφειλών της κας Καναχιώλη Μαρίας του Περικλή. Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 51203/19.9.2013 αίτηση με το ίδιο θέμα.
38. Περί διαγραφής προσαυξήσεων της οφειλής της κας Καναχιώλη Μαρίας του Περικλή. Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 51203/19.9.2013 αίτηση με το ίδιο θέμα.
39. Περί διαγραφής της οφειλής της κας Αρνή Μαρίας.
40. Περί διαγραφής οφειλής της εταιρείας “RON-E. ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”.
41. Περί διαγραφής των προσαυξήσεων της οφειλής του κου Τόμιτς – Γιαννακοπούλου Μίλαν και επιστροφή αυτών ως αχρεωσθήτως εισπραχθέντων ποσών.