Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο 3Β τη Δευτέρα

Ο oρισμός προέδρου της Επιτροπής Παιδείας, η συζήτηση για τις παράνομες περιφράξεις στο Καβούρι και πολλές διαγραφές χρεών ξεχωρίζουν στη μεγάλη (56 θέματα) ημερήσια διάταξη της πρώτη επί της ουσίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ. στο δημαρχείο της Βούλας.

Συγκεκριμένα, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Συμπλήρωση και έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014. Σχετ.: Η υπ. αριθ. 239/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για το συνεργείο αυτοκινήτων.
3. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.215/75 σχετικά με την αποδέσμευση του 70% των ανειδίκευτων εσόδων του Δήμου μας (σύνολο εκτάκτων ανειδίκευτων εσόδων στις 16/9/2014 ποσό 1.847.892,23€), εισπράξεις από Κ.Ο.Κ., πρόστιμα, τόκους, προσαυξήσεις εκπροθέσμων καταβολών κλπ, για την κάλυψη τακτικών εξόδων του Δήμου μας.
4. Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή του στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

5. Υποβολή αιτήματος προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο μας κατά χρήση οικοπέδου στο Δίλοφο, Βάρης.
6. Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.
7. Ασφάλιση οχημάτων.
8. Ορθή επανάληψη της υπ. αριθ. 244/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο “Συζήτηση και λήψη απόφασης για εργασίες φύτευσης και περίφραξης παραλίας Αγ. Νικολάου Καβουρίου από ιδιώτη και συνεργεία του Δήμου”.
9. Έγκριση των αριθμ. πρωτ. 35471/14.7.2014 και 45644/17.9.2014 πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών και άσκησης αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο.
10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ”.
11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ” μετά από την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΣΔΕΠΑ για την χρήση των επί έλασσον δαπανών.
12. Παράταση έργου “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων”. Σχετ.: Η υπ. αριθ. 38348/30.7.2014 αίτηση του αναδόχου.

13. Παράταση έργου “Κατασκευή δαπέδων από κουρασάνι σε κοινόχρηστους χώρους”.
14. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για το έτος 2014.
15. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
16. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας, τοποθέτησης και φύλαξης ειδών φωτεινής διακόσμησης εορτών.
17. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας οικοδομικών υλικών (7 ομάδες προϊόντων).
18. Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένου χρέους ποσού 2.425,80€ στην εταιρεία HOL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
19. Διαγραφή τέλους για κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης & κρατήσεων υπέρ ΕΥΔΑΠ επί της οδού Πύλου πρώην Ζακύνθου που αφορά ακίνητο στην περιοχή Μηλαδέζα της Δ.Ε. Βάρης στο Ο.Τ. 321 & αρ. οικ. 3 Τμήμα 1 Μεζονέτα Γ με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 250% ιδιοκτησίας Αργυρίου Αναστάσιος του Δημητρίου.
20. Διαγραφή τέλους για κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης & κρατήσεων υπέρ ΕΥΔΑΠ επί της οδού Πύλου πρώην Ζακύνθου που αφορά ακίνητο στην περιοχή Μηλαδέζα της Δ.Ε. Βάρης στο Ο.Τ. 321 & αρ. οικ. 3 τμήμα 1 μεζονέτα Α με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 183,5 % ιδιοκτησίας ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
21. Διαγραφή τέλους για κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης & κρατήσεων υπέρ ΕΥΔΑΠ επί της οδού Πύλου πρώην Ζακύνθου που αφορά ακίνητο στην περιοχή Μηλαδέζα της Δ.Ε Βάρης στο Ο.Τ. 321 & αρ. οικ. 3 τμήμα 1 μεζονέτα Α με ποσοστό ιδιοκτησίας 50% & ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 183,5% ιδιοκτησίας ΜΑΡΞ ΣΤΕΛΛΑ.
22. Διαγραφή τέλους ύδρευσης και Φ.Π.Α. από τους βεβαιωτικούς καταλόγους έτους 2014 του κ. Ξηρουχάκη Ηλία.
23. Επιστροφή ποσού 90€ στην αλλοδαπό υπήκοο ABDULLAJ IDEAL του XHAFER ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από το Δήμο μας.
24. Διαγραφή τέλους ύδρευσης και Φ.Π.Α. από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 312/8.4.2014 & 316/9.4.2014 για την Τσιγκάρη Γεωργία χα Παύλου.
25. Επιστροφή ποσού 29.411,23€ σε Κοκοβίνη Αικατερίνη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από το Δήμο μας.
26. Περί διαγραφής οφειλής 8.000,00€ του ΨΑΡΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, από παράβαση Κ.Ο.Κ. έτους 2013.
27. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 1.370,73€ στο κ. Γεώργιο Νομικό.
28. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους έτους 2013, οφειλής Τ.Α.Π. της κας Ελ. Σιώκου.
29. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων για οφειλή Δ.Τ.-Δ.Φ. του κ. Στυλ. Κωνσταντινίδη.
30. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ετών 2011- 2012 για οφειλή Τ.Α.Π. των κ.κ. Γ. Γιαννακάκη κ.λ.π.
31. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους έτους 2013 για οφειλές Τ.Α.Π. των κ.κ. Αθ. Μαρτίνου κ.λ.π.
32. Λήψη απόφασης: 1) Περί επιστροφής ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 2.523,84€ και 2) Περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών. Σχετικά: Η με αριθμ. πρωτ. 18596/10.4.2014 αίτηση της κας ΒΑΡΒΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ.
33. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους έτους 2013 οφειλής ΤΑΠ- ΔΤ- Δ.Φ. της κας Ελ. Χηνοπούλου.
34. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους ετών 2010- 2013 οφειλής Τ.Α.Π. των κ.κ. Κων/να Μιχαλιού κ.λ.π.
35. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους έτους 2013, οφειλής Τ.Α.Π. του κ. Ιωαν. Κουσαθανά.
36. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων για Δ.Τ.-Δ.Φ. στον κ. Ι. Σαλγκάμη.
37. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων για Τ.Α.Π. στον κ. Νικ. Καραπλιάφη.
38. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους έτους 2012, οφειλής Τ.Α.Π. του κ. Μαναδιάκη Κων/νο Εμμανουήλ.
39. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους έτους 2013, οφειλής Τ.Α.Π-Δ.Τ-Δ.Φ της εταιρείας ΕΥΡΩΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
40. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους ετών 2007- 2010 οφειλής Τ.Α.Π. των κ.κ. Δήμητρας Κάργα κ.λ.π.
41. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους έτους 2013 οφειλής Τ.Α.Π. της Κολαϊτου Αθανασίας ποσού 58,81€, της Δ.Ε. Βούλας.
42. Περί διαγραφής χρέους από τους φορολογικούς καταλόγους έτους 2013 οφειλής Τ.Α.Π.- Δ.Τ.- Δ.Φ. του κ. Γ. Παπαϊωάννου.
43. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους ετών 2012-2013 οφειλής Τ.Α.Π. του κ. Κων. Μανιαδάκη.
44. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους έτους 2013 οφειλής Τ.Α.Π. του κ. Εμ. Χατζάκη.
45. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους έτους 2013 οφειλής Δ.Τ.- Δ.Φ. των κ.κ. Αλεξ. Κατούλη και Ευάγ. Κατούλη.
46. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους ετών 2006 -2013, Τ.Α.Π. των κ.κ. Δημ. Κωστούλη κ.λ.π.
47. Περί διαγραφής χρέους από τον φορολογικό κατάλογο έτους 2013, Δ.Τ.-Δ.Φ. της κ. Μπρούλ Εύα-Ντέμπορα ποσού 82,23€.
48. Ενημέρωση επί της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 71700/27.12.2013 του κ. Οικονομίδη Χρήστου του Γεωργίου για ποσό 326,25€.
49. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους Τ.Α.Π.- Δ.Τ.- Δ.Φ. των κ.κ. Αθ. Κολαϊτου, Βασ. Αθανασόπουλου, Ε. Τσαγκατάκη, Ευαγ. & Γλυκ. Δαμιανάκη, Σ. Ζαχαριάδου, Θεοδ. Ζαχαριάδης και Β. Χρυσαφίδου.
50. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων για Τ.Α.Π.- Δ.Τ.- Δ.Φ. των κ.κ. Ιωαν. Κωστόπουλου κ.λ.π.
51. Επιστροφή χρημάτων απο οφειλή Τ.Α.Π. έτους 2013.
Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 58461/30.10.2014 αίτηση του κ. Ν. Φουτούλη.
52. Περί διαγραφής χρεών από φορολογικό κατάλογο, της Αποστόλου Φανής του Αποστόλη που αφορά δίδακτρα του Κ.Δ.Α.Π. μηνός Αυγούστου 2013.
53. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένου χρέους, καθώς και των επ’ αυτού προσαυξήσεων έτους 2009 στον κ. Θ. Φατούρο.

54. Διαγραφή οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης- εξωτερικής διακλάδωσης & κρατήσεις υπέρ ΕΥΔΑΠ ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Βάρης περιοχή Μηλαδέζα στο Ο.Τ. 322 αρ. οικ. 01, ιδιοκτησίας Παπαγγελή Μιλτιάδη λόγω παραίτησης από τις υπ’ αρ 18 & 19/10.2.2007 προσφυγών.
55. Διαγραφή οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης- εξωτερικής διακλάδωσης και κρατήσεις υπέρ ΕΥΔΑΠ ακινήτου στην Δ.Ε. Βάρης περιοχή Μηλαδέζα στο Ο.Τ. 322 αρ. οικ. Ο1, ιδιοκτησίας Αρβανίτη Μαρίνας λόγω παραίτησης από τις υπ΄ αρ 18 και 19/10.2.2007 προσφυγών.
56. Επιστροφή ποσού 145.94€ από πληρωμή Φ.Π.Α. για κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης για το ακίνητο στην Δημοτική Ενότητα Βούλας επί της οδού Υμηττού 43 στον Μάμαλη Ιωάννη του Ιωάννη.

Σχολιάστε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας