Εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα 3Β: οι προθεσμίες για τους πολίτες της ΕΕ

0

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει ότι:

Ενόψει των προσεχών δημοτικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014, θα ασκήσουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες 94/80/ΕΚ και 93/109/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο με το Π.Δ.133/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν.2196/1994, αντίστοιχα.

tspg

Οι πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του τόπου διαμονής τους.

Για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης, πρέπει να προσέλθουν στο δήμο του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση-δήλωση εγγραφής.

Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2014, λήγει στις 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014.