Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ένα συνεκτικό πλαίσιο κανόνων διέπει πλέον κάθε είδους φυτεύσεις, σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε από τον Σεπτέμβριο του 2020 έναν σχετικό Κανονισμό Πρασίνου, ο οποίος εκτός από προβλεπόμενες και μη πρακτικές, θέσπισε και πρόστιμα για συγκεκριμένες παραβάσεις.

Ο 20 σελίδων Κανονισμός αποτελείται από 15 άρθρα και ένα αναλυτικό παράρτημα με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις που βεβαιώνονται παραβάσεις.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο του Κανονισμού Πρασίνου:


Άρθρο 1
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Το αστικό και περιαστικό πράσινο αποτελεί δείκτη βιωσιμότητας του αστικού ιστού. Η συμβολή των ελεύθερων χώρων και κυρίως του πρασίνου είναι ιδιαίτερα ευεργετική στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η προστασία και ανάδειξη της φύσης και του αστικού πρασίνου ως αναπόσπαστου τμήματος της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επίσης η ιδιαιτερότητα της προστατευόμενης χρήσης ως κηπούπολης της ΔΕ Βούλας και κατοχυρωμένης από το ΠΔ 17-9-1926 (ΦΕΚ 311 Α) και την απόφαση της ολομέλειας του Σ.τ.Ε 123/2007.

Ο Κανονισμός ισχύει για τους δημόσιους και δημοτικούς χώρους πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς και για όλους τους ιδιωτικούς χώρους, οικόπεδα και γήπεδα εντός των ορίων του Δήμου και περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας τους, τους κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή μη ενέργειες εντός των ορίων τους, τους περιορισμούς στη χρήση τους, τη διάταξη για το οικολογικό αντιστάθμισμα και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς.

Άρθρο 2
Νομικό Πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/2006 και η λειτουργία του διέπεται από το κάτωθι νομικό και θεσμικό πλαίσιο:

1. ΠΔ 17-9-1926 (ΦΕΚ 311 Α), Περί εγκρίσεως σχεδίου εξοχικού συνοικισμού Βούλας.

2. Ν.998/79 – ΦΕΚ 289Α/29.12.1979, ̈Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας ̈, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ν.1080/80 – ΦΕΚ 246Α/22.10.1980, ̈Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης … ̈, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Ν.1144/81 – ΦΕΚ 96Α/14.4.1981, Περί επικολλήσεως εντύπων, διενέργειας ετέρων συναφών πράξεων, ως και ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορώντων εις τους Ο.Τ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Ν.1650/86 – ΦΕΚ 160Α/16.10.1986, Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Υ.Α. 3046/304/89 – ΦΕΚ 59∆/3.2.89, Κτιριοδομικός κανονισμός, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Ν.1892/90 – ΦΕΚ 101Α/31.7.1990, ̈Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις ̈ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Ν.1900/90 – ΦΕΚ 125Α-17.9.90, ̈Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα … ̈, άρθρο 6.

9. ΦΕΚ 580Δ/12.7.1999, Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας.

10. Ν.2946/01 – ΦΕΚ 224Α/8.10.2001, Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Ν.3208/03 – ΦΕΚ 303Α/24.12.2003, ̈Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις ̈.

12. Ν.3463/06 – ΦΕΚ 114Α/8.6.2006, ̈Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ̈.

13. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 123/2007.

14.Ν.3852/10 – ΦΕΚ 87Α/7.6.2010, ̈Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ̈.

15. Ν.4039/12 – ΦΕΚ 15Α/2.2.1012, ̈Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32Α/11.2.2014).

16. Ν.4067/12 – ΦΕΚ 79Α/9.4.2012, ̈Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ̈, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

17. Ν.4495/17 – ΦΕΚ 167Α/3.11.17, Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

18. Α.Ν 344/68 Είσπραξη εσόδων Ο.Τ.Α και λοιπές διατάξεις.

19. ΦΕΚ 454/26.2.2013, Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

20. Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 483/2015 απόφαση.

21. Κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο διάταξη

Με βάση το ανωτέρω ισχύον θεσμικό πλαίσιο καταρτίστηκε ο παρών Κανονισμός Πρασίνου, ο οποίος δεν θίγει τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις υγειονομικές, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις και αποσκοπεί στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών και του Δήμου.

Ο παρών Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού τοπικού Νόμου.

Άρθρο 3
Πεδίο ισχύος και προσδιορισμός εννοιών

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για όλους τους δημόσιους και δημοτικούς αστικούς κοινόχρηστους χώρους και σε όσους αναπτύσσεται και συντηρείται το αστικό πράσινο του ∆ήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και καθορίζει υποχρεώσεις των ιδιοκτητών – διαχειριστών ιδιωτικών χώρων πρασίνου. Οι δημόσιοι/δημοτικοί κοινόχρηστοι χώροι στους οποίους αναπτύσσεται και συντηρείται το αστικό πράσινο, κατατάσσονται στις παρακάτω ομάδες, ανάλογα με το μέγεθος, την επισκεψιμότητα και τη χρήση τους:

Άλση είναι οι εντός των σχεδίων των πόλεων και οικιστικών περιοχών κοινόχρηστοι χώροι που έχουν αποτυπωθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό ως άλση, καθώς και εκείνοι που φέρουν φυσική ή τεχνητή βλάστηση ή προορίζονται για την εγκατάσταση δασικής βλάστησης με ελεύθερη διάταξη, χωρίς κηποτεχνικές διαμορφώσεις, στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης προσομοίωσης δασικού περιβάλλοντος και προστατεύονται από τη Δασική νομοθεσία.

Πάρκα είναι οι εντός των σχεδίων των πόλεων και οικιστικών περιοχών κοινόχρηστοι χώροι που έχουν αποτυπωθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό ως πάρκα, καθώς και εκείνοι που φέρουν φυσική ή τεχνητή βλάστηση ή προορίζονται για την εγκατάσταση βλάστησης και έχουν υποστεί ή θα υποστούν κηποτεχνικές διαμορφώσεις.

Ρέματα είναι η κάθε φυσική διαμόρφωση του εδάφους που λειτουργεί ως αποδέκτης και αγωγός των νερών της βροχής, και των φυσικών πηγών και εξυπηρετεί την απορροή τους προς άλλους αποδέκτες. Η χλωρίδα και πανίδα που φιλοξενεί σε όλο το πλάτος και εύρος του το ρέμα είναι προστατευόμενη και δεν επιτρέπεται η αλλοίωση της, εκτός από τις αρμόδιες υπηρεσίες στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου που καθαρίζουν της κοίτη του για την ανεμπόδιστη ροή των υδάτων.

Πλατείες είναι οι εντός των σχεδίων των πόλεων και οικιστικών περιοχών δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι που έχουν αποτυπωθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό ως πλατείες και αποτελούν χώρους κοινωνικής επαφής και αναψυχής, με σημαντικούς ελευθέρους χώρους για αυτές τις δραστηριότητες και διαθέτουν συνήθως πράσινο χωρίς να είναι όμως το κύριο χαρακτηριστικό τους.

Δενδροστοιχίες επί πεζοδρομίων ή μεμονωμένα δένδρα επί πεζοδρομίων, αφορά φυτεύσεις που προέρχονται από υφιστάμενες πρίν την ένταξη στο σχέδιο πόλης και σχετικά πρόσφατες που έγιναν με πρωτοβουλία Δήμου ή δημοτών ή πρόκειται να γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Νησίδες πρασίνου είναι το πράσινο που υπάρχει στις διαχωριστικές νησίδες των μεγάλων κεντρικών λεωφόρων της πόλης, καθώς και σε κόμβους, διασταυρώσεις και πεζοδρόμια με κάποιο ικανοποιητικό πλάτος, εφόσον ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου

Ζώνες πρασίνου εντός παιδικών χαρών είναι το πράσινο εντός των οριοθετημένων χώρων αυτών.

Ζώνες πρασίνου Κοιμητηρίων ισχύει το εγκεκριμένο σχέδιο και κανονισμός λειτουργίας.

Ζώνες πρασίνου πεζόδρομων, αφορά φυτεύσεις που προέρχονται από υφιστάμενες πριν την ένταξη στο σχέδιο πόλης και σχετικά πρόσφατες που έγιναν με πρωτοβουλία Δήμου ή δημοτών ή πρόκειται να γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ζώνες κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου που κατέχει ο Δήμος και είναι ακόμη αδιαμόρφωτοι, χρήζουν ανάδειξης και προστασίας.

Ζώνες περιαστικού πρασίνου Παράκτιας ζώνης: ο Δήμος οφείλει να μεριμνά για την προστασία του φυτικού υλικού της παράκτιας ζώνης.

Ζώνες περιαστικού πρασίνου ορεινού όγκου Υμηττού: ο Δήμος οφείλει να μεριμνά για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Υμηττού σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και συλλόγους.

Άρθρο 4
Βασικές αρχές και στόχοι

Βασικές αρχές και στόχοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι οι ακόλουθοι:

1. Η ολοκληρωμένη, σχεδιασμένη και συντονισμένη προστασία και ανάδειξη του πρασίνου ως βασικού και αναπόσπαστου συστατικού της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

2. Η διατήρηση και προστασία του υφιστάμενου πρασίνου και η δέσμευση για την αύξησή του σε νέου χώρους που έχει ο Δήμος και είναι ακόμη αδιαμόρφωτοι.

3. Η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους πρασίνου για κάθε πολίτη.

4. Η συμβολή του πρασίνου στην ανάδειξη της πολιτιστικής, αισθητικής και ιστορικής αξίας της πόλης.

5. Η συνεργασία με δημόσιους φορείς αλλά και με συλλόγους ευαισθητοποιημένους στο περιβάλλον, προκειμένου να προάγεται η προστασία, επαύξηση και συντήρηση του πράσινου στον Δήμο.

6. Η διαχείριση υφιστάμενων προστατευομένων δένδρων, η διαχείριση και αφαίρεση επικίνδυνων και ακατάλληλων δένδρων και κλαδιών και η εφαρμογή προγραμμάτων σταδιακής αντικατάστασης γερασμένων δένδρων.

7. Η κάθε απώλεια πρασίνου θα αποκαθίσταται από τους υπαίτιους βάση της αρχής «ο ρυπαίνων/καταστρέφων» πληρώνει και βάση της αρχής της οικολογικής αντιστάθμισης.

Άρθρο 5
Αρμόδιες Υπηρεσίες

5.1 Αρμοδιότητες

Αρμόδια υπηρεσία για την προστασία και ανάπτυξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου μεριμνά για:

 • την συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου της πόλης (πλατείες, πάρκα, άλση, δενδροστοιχίες κ.α.)
 • την ανανέωση και επαύξηση του κοινόχρηστου πρασίνου με φύτευση νέων φυτών (θάμνων, δένδρων κ.α.)
 • την λειτουργία φυτωρίου για την αντικατάσταση ξερών ή ακατάλληλων θάμνων και δένδρων ή την προσθήκη νέων φυτών
 • τον σχεδιασμό – κατασκευή νέων χώρων πρασίνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • τον έλεγχο και την απομάκρυνση προδήλως επικίνδυνων δέντρων

Για την τήρηση των προβλεπομένων στον παρόντα κανονισμό αναφορικά στο “Ιδιωτικό Πράσινο” συνεπικουρεί η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.

5.2 Αιτήματα Δημοτών

Παράλληλα με τις ανωτέρω εργασίες η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου δέχεται αιτήματα δημοτών που αφορούν την συντήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου (κλαδέματα, κοπή χόρτων, φυτεύσεις κ.α.). Τα αιτήματα των δημοτών καταγράφονται, ελέγχονται από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/σης, αξιολογείται η αναγκαιότητα υλοποίησης, καθορίζεται ο βαθμός προτεραιότητας τους και τέλος προγραμματίζεται η υλοποίηση τους.

Ιδιαίτερα για τις κλαδεύσεις των υψηλών δένδρων των οποίων η κόμη ακουμπά ή εμπλέκεται σε ηλεκτροφόρα καλώδια η κλάδευση γίνεται σε συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την συντήρηση του δικτύου της.

Αντίστοιχα εάν πρόκειται για ζημιές που επιφέρει το ριζικό σύστημα σε υδρολήπτες νερού της ΕΥΔΑΠ ή στις συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων, στα πεζοδρόμια, απαιτείται η αιτιολογημένη γνωμάτευση της ΕΥΔΑΠ για την διαπίστωση και τα αίτια της ζημίας που θα συνοδεύουν την εισήγηση στο Δ.Σ.

5.3 Διευκόλυνση εργασιών διαχείρισης πρασίνου

Οι δημότες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο διαχείρισης του πρασίνου και να μη δημιουργούν εμπόδια. Σε οδούς που έχουν σημανθεί ότι πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες όπως κλαδεύσεις δένδρων και δενδροστοιχιών, κοπή χόρτων κ.α. οι δημότες υποχρεούνται να απομακρύνουν τα οχήματα τους, σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΟΚ.

5.4 Διάθεση προϊόντων κοπής – κλάδευσης δένδρων

Τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από κοπές δέντρων ή κλαδέματα που διενεργούν τα συνεργεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου διατίθενται στη Κοινωνική Υπηρεσία για τη κάλυψη των ατομικών αναγκών των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων του Δήμου μετά από σχετικό αίτημα τους.

Τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από κοπές δέντρων ή κλαδέματα που διενεργούν συνεργεία του εκάστοτε αναδόχου των σχετικών εργασιών μεταφέρονται με δικές του δαπάνες, σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ανακύκλωσης μη επικινδύνων αποβλήτων, με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής εδαφοβελτιωτικού-λιπάσματος για λογαριασμό του Δήμου.

5.5 Φύτευση σε κοινόχρηστους χώρους

Η φύτευση νέων δέντρων, θάμνων και λοιπών φυτών σε δημόσιους και δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους ή η εν γένει κηποτεχνική διαμόρφωση αυτών γίνεται από το Δήμο. Για την φύτευση στους χώρους αυτούς η συνολική κηποτεχνική διαμόρφωση από ιδιώτες απαιτείται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου, σχετικά με τα υποβαλλόμενα σχέδια φύτευσης, το είδος του φυτικού υλικού κ.λ.π , ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη και η συντήρηση τους, καθώς και η ομαλή και ασφαλής χρήση των χώρων αυτών σαν δημόσιων κοινόχρηστων. Η υπηρεσία Πρασίνου σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία διασφαλίζουν την βέλτιστη διαμόρφωση για να πληροί ο χώρος τις προδιαγραφές ευχάριστης παραμονής και προσβασιμότητας από όλους τους πολίτες.

Άρθρο 6
Κανόνες Χρήσης Δημόσιου ή Δημοτικού Χώρου Πρασίνου

6.1 Γενικά

Το πράσινο είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και η προστασία του είναι υποχρέωση του Δήμου αλλά και όλων των δημοτών.

1. Η χρήση του δημόσιου ή δημοτικού χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

2. Ο δημόσιος ή δημοτικός χώρος πρασίνου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Για τη χρήση δημοσίου ή δημοτικού χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις οποίες προορίζεται, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας ή του αρμόδιου οργάνου.

3. Η χρήση του δημόσιου ή δημοτικού χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται με προσοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης και του εξοπλισμού, καθώς και η έκθεση σε κίνδυνο ή η ενόχληση των άλλων επισκεπτών.

4. Κατά την αντιπυρική περίοδο ακολουθούνται οι οδηγίες της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

6.2 Mη επιτρεπόμενες ενέργειες σε δημόσιο και δημοτικό χώρο πρασίνου.

α. Απαγορεύεται η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το κλάδεμα, η φθορά ή ρύπανση κάθε φυτικού οργανισμού σε οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκεται. Φθορά ή καταστροφή θεωρούνται και οι βλάβες του ριζικού συστήματος των δένδρων. Προστατευόμενη περιοχή του ριζικού συστήματος ορίζεται η κάθετη προβολή της κόμης του δένδρου στο έδαφος και επιπλέον 1,5 m και σε δένδρα με κυλινδρική ανάπτυξη κόμης επιπλέον 5 m προς όλες τις κατευθύνσεις

β. Η φύτευση δένδρων επί των πεζοδρομίων αποτελεί ευθύνη του Δήμου ο οποίος λαμβάνει υπόψη παραμέτρους, όπως είναι η κίνηση των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, τα επιτρεπόμενα είδη προς φύτευση, κλπ. Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων επί των πεζοδρομίων από ιδιώτες χωρίς την άδεια της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, καθώς και σχετικής έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

γ. Δεν επιτρέπεται η φύτευση δέντρων στα Κοιμητήρια της πόλης χωρίς προηγούμενη άδεια – έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία.

δ. Οι συνοδοί σκύλων οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι σκύλοι τους να μην ρυπαίνουν τους δημόσιους χώρους πρασίνου καθώς και να απομακρύνουν άμεσα τα περιττώματά τους. Εξαιρούνται οι σκύλοι-συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ε. Σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους πρασίνου απαγορεύεται:

 • η αφαίρεση ή καταστροφή φυτών, που έχουν τοποθετηθεί σε αστικούς χώρους πρασίνου
 • η φθορά – καταστροφή των αρδευτικών συστημάτων των δημόσιων χώρων πρασίνου του Δήμου.
 • η υδροληψία από τα συστήματα άρδευσης των δημόσιων και δημοτικών χώρων πρασίνου του Δήμου.
 • η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση ή μετακίνηση δημοτικού εξοπλισμού
 • (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά, παιχνίδια παιδικών χαρών, όργανα υπαίθριων γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π)
 • η διασπορά – εναπόθεση απορριμμάτων (σκουπίδια, ογκώδη, μπάζα, κλαδέματα, κ.α.)
 • οι εκσκαφές, οι διανοίξεις, οι οικοδομικές εργασίες
 • η εκσκαφή σε χώρους πρασίνου και πεζοδρομίων όπου υπάρχουν δενδροστοιχίες, από
 • οργανισμούς ή εταιρείες (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) ή εργολάβους χωρίς την έγγραφη ενημέρωση του Τμήματος Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου, ώστε να παρίσταται αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος κατά τη εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου για την αποτροπή φθορών στο ριζικό σύστημα των δένδρων.
 • η αυθαίρετη κάλυψη επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν)
 • η συμπίεση της επιφάνειας του εδάφους, π.χ. λόγω της διέλευσης ή στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων μηχανημάτων, εργοταξίων οικοδομών ή αποθήκευσης οικοδομικών υλικών ή μπάζων
 • η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήματος εκτός των οχημάτων που θα έχουν την απαιτούμενη άδεια
 • το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων
 • η τοποθέτηση από ιδιώτες καλωδίων, προβολέων, ηλεκτρολογικών εξοπλισμών ή και πινακίδων πάνω στα δένδρα
 • η τοποθέτηση ανακοινώσεων και κάθε είδους επιγραφών- διαφημίσεων από ιδιώτες
 • η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού καταστημάτων σε χώρους πρασίνου είτε πρόκειται για περιοχές με χλοοτάπητα είτε για παρτέρια και λάκκους θάμνων και δένδρων.
 • η ανάπτυξη παντός τύπου κινητού ή σταθερού προστεγάσματος ή κατασκευής από καταστήματα, που να εμποδίζει την υγιή ανάπτυξη δένδρου υπάρχουσας δενδροστοιχίας ή τη φύτευση νέου δένδρου σε κενή θέση προϋπάρχουσας δενδροστοιχίας.
 • η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλλά και στους αγωγούς ομβρίων και ρεμάτων, αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών, ζιζανιοκτόνων καθώς και κάθε είδους λυμάτων και αποβλήτων.
 • το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς
 • η πρόκληση θορύβου
 • η χρήση πυροτεχνημάτων, χωρίς άδεια.

6.3 Περιορισμοί στη χρήση

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέσει περιορισμούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τμήμα Δημόσιου/Δημοτικού Χώρου αστικού κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, προσωρινά. Περιορισμός μπορεί να επιβληθεί σε περιαστικά δασικά αλλά και αστικά άλση και με απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου.

Άρθρο 7
Κοπές δένδρων σε δημόσιο / δημοτικό χώρο πρασίνου

7.1 Λόγοι κοπής

Επιτρέπεται η κοπή, αφαίρεση ή απομάκρυνση δένδρου από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

 • το δέντρο είναι ξηρό,
 • το δένδρο είναι έντονα προσβεβλημένο από παθογόνα και δεν θεραπεύεται ή βρίσκεται σε παρακμή,
 • το δέντρο ενέχει κινδύνους για ανθρώπους ή περιουσιακά στοιχεία,
 • το δέντρο ενέχει κινδύνους για κοινωφελείς εγκαταστάσεις
 • η απομάκρυνση ή η αντικατάσταση ενός δέντρου κρίνεται επιβεβλημένη για την προστασία ενός αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου ή κατασκευών κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • η απομάκρυνση του δέντρου εξυπηρετεί την καλύτερη ανάπτυξη της συνολικής βλάστησης ή το δέντρο δεν μπορεί να αναπτυχθεί όπως αρμόζει στο είδος του λόγω της θέσης του.

7.2 Κοπή δένδρων σε χώρους αρμοδιότητας του Δήμου

Για τη κοπή δένδρων σε πεζοδρόμια και άλλους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας, είτε πρόκειται για αιτήσεις δημοτών, είτε για περιπτώσεις που κρίνει η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τηρείται η εξής διαδικασία:

Μετά από εισήγηση των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών (Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ΥΔΟΜ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.) τη τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια εκδίδεται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εκτέλεση των εργασιών κοπής γίνεται παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Αναφορικά στο “Ιδιωτικό Πράσινο”, η σχετική διαδικασία περιγράφεται πιο κάτω.

7.3 Κοπές δένδρων σε χώρους αρμοδιότητας Δασαρχείου

Για την κοπή δένδρων σε άλση, πάρκα, κοινόχρηστους χώρους μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε εκτός σχεδίου περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή στο περιαστικό πράσινο τηρείται η εξής διαδικασία:

Μετά από εισήγηση των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών (Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών κ.α.) απαιτείται έγκριση κοπής από το αρμόδιο δασαρχείο (Δασική Αστυνομική Διάταξη), και τη τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια εκδίδεται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εκτέλεση των εργασιών κοπής γίνεται παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ειδικά προκειμένου για κοπές δένδρων επί του οδοστρώματος, για διανοίξεις οδών εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή δένδρων που παρεμποδίζουν την εκτέλεση έργων, αρμόδια για εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δασαρχείο και το Δημοτικό Συμβούλιο και την εν γένει τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία εκτελεί τα έργα.

7.4 Διατήρηση πράσινου ισοζυγίου

Στα αιτήματα που γίνονται δεκτά και αφορούν κοπές δέντρων σε πεζοδρόμια τηρείται η αρχή της αντιστάθμισης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, η οποία δημιουργεί υποχρέωση στον αιτούντα να αποκαταστήσει το φυτικό υλικό που θα χαθεί.

Ως βασικός κανόνας ορίζεται η αντικατάσταση του φυτικού υλικού στη διπλάσια ποσότητα (Χ2) από αυτήν που χάνεται, κατά προτεραιότητα στην ίδια ή παρακείμενη θέση εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις (απαιτούμενο πλάτος πεζοδρομίου για την διέλευση πεζών κ.α.)και πάντως εντός της ίδιας Δημοτικής Κοινότητας.

Εάν είναι ανέφικτη η αναπλήρωση του φυτικού υλικού στον ίδιο χώρο, τότε αυτό αντικαθίσταται κατά σειρά στην ευρύτερη περιοχή.

Το είδος, οι προδιαγραφές, η ποιότητα κλπ. του φυτικού υλικού που θα αντικαταστήσει αυτό που χάνεται, προσδιορίζονται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τα οποία και γνωστοποιεί στον αιτούντα.

Ο αιτών οφείλει, μετά την ως άνω υπόδειξη της Υπηρεσίας, να προμηθευτεί ο ίδιος το φυτικό υλικό που πρέπει να αντικατασταθεί και να το παραδώσει στο Δημοτικό Φυτώριο προς φύτευση σε χώρους πρασίνου από τα συνεργεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή προστίμου ίσου με αυτά που προβλέπονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα I, για την παράνομη κοπή.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο μείωση του πρασίνου στην πόλη.

7.5 Κοπή δένδρων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επιτρέπεται η κοπή δένδρου σε κοινόχρηστους χώρους και σε ιδιόκτητα οικόπεδα αγνώστου ιδιοκτήτη από τα συνεργεία του Δήμου ή άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, ΔΕΗ κ.α.), χωρίς την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Η κοπή εκτελείται αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση του οικείου Αστυνομικού Τμήματος. Έκτακτη ανάγκη στοιχειοθετείται όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές ή για πρόκληση σοβαρών υλικών καταστροφών.

Σε κάθε περίπτωση τηρείται η αρχή της αντιστάθμισης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και υπεύθυνη για την τήρησή της είναι η αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 8
Ιδιωτικό πράσινο

8.1 Φύτευση σε οικόπεδα και γήπεδα

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και γηπέδων οφείλουν να μεριμνούν ώστε να διαφυλάσσονται τα υφιστάμενα δένδρα εντός των ιδιοκτησιών τους και στα πεζοδρόμια έμπροσθεν αυτών.

Απαγορεύεται αυστηρά η κοπή δένδρων εντός ιδιοκτησίας εάν τα δένδρα βρίσκονται εκτός περιγράμματος ανεγειρόμενης ή υφιστάμενης οικοδομής ή των προσβάσεων σε αυτήν.

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς και οι μηχανικοί στους οποίους ανατίθενται εργασίες κοπής δένδρων και έκδοσης σχετικών αδειοδοτήσεων βάσει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/17, θα ενημερώνονται σχετικά ταυτόχρονα με τη χορήγηση βεβαιώσεων όρων δόμησης για όλες τις Δ.Ε. του Δήμου και υποχρεούνται να αναγράφουν τη σχετική απαγόρευση του παρόντος κανονισμού στα Τοπογραφικά Διαγράμματα που υποβάλλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών, στα οποία Τοπογραφικά Διαγράμματα υποχρεούνται κατά νόμο να αποτυπώνουν τα υφιστάμενα δένδρα.

Εφόσον κρίνεται αναγκαία η κοπή δένδρου εντός ιδιοκτησίας και εκτός περιγράμματος οικοδομής και προσβάσεων σε αυτήν, για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (πχ κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής, έκκεντρη θεμελίωση κ.ά.), ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Υ.ΔΟΜ., το οποίο θα διαβιβάζεται, με απόψεις της υπηρεσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης Δ.Σ, ακολουθεί η λήψη της σχετικής αδείας βάσει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/17.

Ομοίως για κοπή δένδρων επί των πεζοδρομίων με σκοπό τη διαμόρφωση ράμπας εισόδου σε χώρο στάθμευσης, ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Υ.ΔΟΜ., το οποίο θα διαβιβάζεται, με απόψεις της υπηρεσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Σε κάθε περίπτωση μετά την έγκριση από το Δ.Σ, η εκτέλεση των εργασιών κοπής θα γίνεται, κατά το δυνατόν, παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της ΥΔΟΜ, εντός ενδεικτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Κατ ́ εξαίρεση επιτρέπεται η κοπή δένδρων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και απόφασης ΔΣ, στις περιπτώσεις της παραγράφου 7.1 του παρόντος κανονισμού και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που:

 • το δέντρο είναι ξηρό,
 • το δένδρο είναι έντονα προσβεβλημένο από παθογόνα και δεν θεραπεύεται ή βρίσκεται σε παρακμή,
 • η απομάκρυνση ή η αντικατάσταση ενός δέντρου κρίνεται επιβεβλημένη για την προστασία ενός αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου ή κατασκευών κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Υ.ΔΟΜ. διενεργεί δειγματοληπτικές αυτοψίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε οικόπεδα και γήπεδα στα οποία έχει εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας ή οικοδομική άδεια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ιδιοκτήτες έχουν προβεί σε κοπή δένδρων κατά παράβαση των ως άνω διατυπωθέντων, δηλαδή χωρίς τη λήψη σχετικής αδείας από το ΔΣ και θα επιβάλλει τα πρόστιμα όπως διατυπώνονται κατωτέρω. Αυτοψίες διενεργούνται και κατόπιν καταγγελίας περιοίκων ή της Δημοτικής Αρχής.

Σε όλες τις περιπτώσεις νόμιμης, κατόπιν σχετικής αδείας, κοπής υγιούς δένδρου εντός ιδιοκτησίας, εντός ή εκτός περιγράμματος οικοδομής ή στο πεζοδρόμιο αυτής, αντικαταβάλλεται στο Δήμο από τον ιδιοκτήτη το ποσόν των 300 ευρώ για κάθε δένδρο. Με σκοπό τη διατήρηση του πρασίνου ισοζυγίου, επιπλέον ο ιδιοκτήτης οφείλει να φυτέψει στην ιδιοκτησία του δυο (2) δέντρα με ύψος κορμού τουλάχιστον 2,20μ. και περίμετρο κορμού τουλάχιστον 25 cm. Εάν είναι ανέφικτη η αναπλήρωση του φυτικού υλικού στον ίδιο χώρο ο ιδιοκτήτης οφείλει να προμηθευτεί το φυτικό υλικό που θα του υποδείξει η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου όσον αφορά το είδος και τις προδιαγραφές και να το παραδώσει στο Δημοτικό Φυτώριο, προς φύτευση σε χώρους πρασίνου από τα συνεργεία του Δήμου.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω και κοπής δένδρου εντός ιδιοκτησίας και εκτός περιγράμματος οικοδομής και προσβάσεων σε αυτήν, χωρίς την προηγούμενη λήψη της σχετικής σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 2.500 ευρώ για κάθε δένδρο. Ανάλογο πρόστιμο 2.500 ευρώ επιβάλλεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί σκόπιμη φθορά δένδρου εντός ιδιοκτησίας ή στο πεζοδρόμιο αυτής με σκοπό τη ξήρανσή του και την καταστροφή του. Και στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ανωτέρω για τη διατήρηση του πράσινου ισοζυγίου με τη διαφορά ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να φυτέψει στην ιδιοκτησία του ή να προσκομίσει στο δημοτικό φυτώριο τέσσερα (4) δέντρα για κάθε ένα που κόβεται με ύψος κορμού τουλάχιστον 2,20μ. και περίμετρο κορμού τουλάχιστον 25 cm. Για τις προδιαγραφές των δέντρων ισχύουν τα ανωτέρω.

8.2 Υποχρεώσεις ιδιοκτητών – διαχειριστών ιδιωτικών χώρων ως προς την όχληση σε κοινοχρήστους χώρους

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ιδιωτικών χώρων είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση του πρασίνου (δένδρα, θάμνοι κ.α.) που φύονται εντός των ορίων των οικοπέδων τους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε τα δένδρα και οι θάμνοι που βρίσκονται εντός των οικοπέδων τους να μην εμποδίζουν την χρήση των πεζοδρομίων και των δρόμων και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών, των κινούμενων και σταθμευμένων οχημάτων και των λοιπών κατασκευών στους γειτονικούς κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους.

Συγκεκριμένα:

α) Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ιδιωτικών χώρων υποχρεούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας πολιτών και ιδιοκτησιών, να μεριμνούν σχετικά με τις κάτωθι περιπτώσεις:

 • για το κλάδεμα υπερεχόντων κλαδιών σε όρια οικοπέδων που γειτνιάζουν με το δρόμο ή με γειτονικές ιδιοκτησίες,
 • για την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και σπασμένων κλαδιών,
 • για την απομάκρυνση κλαδιών, όταν κρίνεται αυτό απαραίτητο, κυρίως στο πλαίσιο του καθαρισμού στεγών και προσόψεων, της διατήρησης της ορατότητα των πινακίδων Κ.Ο.Κ και ονοματοθεσίας οδών, της διατήρησης των συνθηκών φωτισμού και ελεύθερης διόδου σε πεζοδρόμια, χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων, παιδικές χαρές και περιοχές που χρησιμεύουν για τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων της πυροσβεστικής.

β) Ο Δήμος, σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος Άρθρου 8, δύναται να ειδοποιεί τηλεφωνικώς ή και γραπτώς τους υπόχρεους για να προβούν στις δέουσες ενέργειες φροντίδας των πάσης φύσεως ιδιοκτησιών τους, εντός «εύλογου χρονικού διαστήματος» που δεν θα ξεπερνά το όριο των 10 ημερολογιακών ημερών ως ανώτατο όριο από την ειδοποίησή τους.

γ) Ειδικότερα οι υπόχρεοι, υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την αρμόδια δημοτική υπηρεσία για το ενδεχόμενο αδυναμίας ενεργειών εκ μέρους τους, ώστε ο Δήμος να προβαίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι δυνατόν, (με στόχο την ασφάλεια πολιτών και οχημάτων), σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με δικά του μέσα με ανάλογη χρέωση (κόστος εργασιών) των υπόχρεων. Και στην περίπτωση όμως μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών των ακινήτων που τα κλαδιά των δένδρων ή θάμνων εξέρχονται των ορίων του οικοπέδου τους την εργασία αυτή θα αναλαμβάνει ο Δήμος, (κοπή και απομάκρυνση κλάδων), κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και θα βεβαιώνεται εις βάρος τους η δαπάνη ανά θάμνο ή δένδρο που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του παρόντος Κανονισμού.

8.3 Απομάκρυνση προϊόντων συντήρησης πρασίνου

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ιδιωτικών χώρων είναι υπεύθυνοι για την απομάκρυνση των προϊόντων συντήρησης του πρασίνου (κλαδιά, κομμένος χλοοτάπητας, ξερά φύλλα κ.α.) και τη τοποθέτησή τους σε ειδικές για αυτό το σκοπό «σκάφες», η χωροθέτηση των οποίων είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στην πλησιέστερη απόσταση που είναι αυτές τοποθετημένες. Αν δεν υπάρχουν ειδικές «σκάφες» σε απόσταση το πολύ 250 μέτρα, η αποκομιδή των προϊόντων αυτών, θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης). Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση τους σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμιο, οδόστρωμα, πλατείες κτλ). Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος έχει δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο και να χρεώσει τους υπευθύνους με τα έξοδα φόρτωσης και απομάκρυνσης των προϊόντων αυτών από τα συνεργεία του Δήμου, όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του παρόντος κανονισμού και του υφισταμένου κανονισμού καθαριότητας.

8.4 Καθαρισμοί οικοπέδων

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων οφείλουν να τα καθαρίζουν από τα ξερά χόρτα σύμφωνα με την 4/2012 πυροσβεστική διάταξη( ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β ́) .

Αν οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές δεν συμμορφώνονται, ο ∆ήμος μέσα στα πλαίσια των μέτρων για την πρόληψη πυρκαγιών και σύμφωνα με την παρ.26 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 “ Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων” , μπορεί να παρεμβαίνει καθαρίζοντας το οικόπεδο, να καταλογίζει τα έξοδα στους ιδιοκτήτες και να προβαίνει στις προβλεπόμενες κατά νόμο ενέργειες.

Το πρόγραμμα αποκομιδής προϊόντων πρασίνου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους ιδιοκτήτες του Δήμου ώστε να εναρμονίζονται με αυτό και να μην παρατηρείται πολυήμερη συσσώρευση κλαδιών κτλ στις θέσεις που προσδιορίζονται στην 8.

8.5 Καθαρισμοί κηπαρίων πεζοδρομίων

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ιδιωτικών χώρων οφείλουν να καθαρίζουν από ξερά χόρτα και λοιπά χόρτα εποχιακής ή μη βλάστησης τους χώρους του πεζοδρομίου μπροστά από την ιδιοκτησία τους και σε όλο το μήκος αυτής, εφόσον σε αυτά υπάρχουν παρτέρια προς ανάπτυξη πρασίνου.

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης τους, την εργασία αυτή θα αναλαμβάνει ο Δήμος και θα βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη, η οποία ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9
Καθιέρωση Μαχητού Τεκμηρίου Ευθύνης Γειτονικών Ιδιοκτησιών

Για την αντιμετώπιση του συνεχώς εντεινόμενου φαινομένου αυθαίρετης κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους ή καταστροφής φυτών, θάμνων, ανθών κλπ αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των δημοτών, καθιερώνεται το μαχητό τεκμήριο ευθύνης των γειτονικών ιδιοκτησιών.

α. Σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής ή κλαδέματος δένδρου ή ξήρανσης, θεωρείται κατά μαχητό τεκμήριο ότι την κοπή ή τη φθορά την έχει πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης, μισθωτής ή νομέας της ιδιοκτησίας (οικίας ή καταστήματος) που γειτνιάζει με το κατεστραμμένο φυτικό υλικό ή βρίσκεται σε τέτοια τοπική σχέση, ώστε να θεωρείται ότι ωφελείται από την πραγματοποιηθείσα απώλεια του φυτικού υλικού, ιδιαίτερα μετά από απορριφθέν αίτημα από την υπηρεσία. Σε περίπτωση πολυκατοικίας την ευθύνη την έχει ο διαχειριστής αυτής. Στους υπεύθυνους επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό πρόστιμα, καθώς και η υποχρέωση αντιστάθμισης του φυτικού υλικού.

β. Δεν μπορεί να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, πριν την ακρόαση των υπεύθυνων κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία αποφαίνεται και τελικώς.

Ο υπαίτιος απαλλάσσεται, αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ανωτέρα βία ή άλλο γεγονός έκτατης ανάγκης ή την προκάλεσε τρίτο πρόσωπο. Το πρόστιμο μειώνεται στο 50% αν αναλάβει την υποχρέωση με δική του πρωτοβουλία και καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας, να αντικαταστήσει το φυτικό υλικό στην τριπλάσια ποσότητα από αυτό που χάθηκε.

Άρθρο 10
«Υιοθέτηση» δημόσιων και δημοτικών χώρων πρασίνου

Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να παραχωρηθούν για φροντίδα, χώροι πρασίνου σε ομάδες πολιτών, συλλόγους, επιτροπές γειτονιάς, σχολικές επιτροπές, γενικά συλλογικούς φορείς αλλά και ιδιώτες, όπως: εταιρείες περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες, παρακείμενοι επαγγελματίες στο χώρο πρασίνου κ.λ.π., οι οποίοι μετά από αίτησή τους θα επιθυμούν να αναλάβουν τη συντήρηση, επιμέλεια και φροντίδα του συγκεκριμένου χώρου. Οι συλλογικοί φορείς θα ορίζουν υποχρεωτικά έναν εκπρόσωπό τους. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου θα παρέχει την υποστήριξή της, εφόσον ζητηθεί, και θα εποπτεύει πάντα την επιμελή χρήση του χώρου, θα απαλλάσσεται δε από την υποχρέωση φροντίδας και συντήρησης η οποία θα περνάει αποκλειστικά στους ανωτέρω φορείς. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακαλείται άμεσα σε περίπτωση διαπίστωσης εγκατάλειψης του χώρου, κακής συντήρησης και εκμετάλλευσης του χώρου για αλλότριους σκοπούς, μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Οι παραχωρήσεις αυτές έχουν σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και αλλαγή νοοτροπίας των δημοτών σε σχέση με το δημόσιο χώρο πρασίνου.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του ΔΣ θα αναφέρει πάντοτε ότι ο χώρος πρασίνου που δίδεται για υιοθεσία παραμένει δημόσιος και κοινόχρηστος και η πρόσβαση σε αυτόν είναι ελεύθερη για τους πολίτες.

Άρθρο 11
Παραβάσεις και Κυρώσεις

Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης τόσο του δημοσίου/δημοτικού πρασίνου, όσο και του ιδιωτικού και προβαίνει στις κατωτέρω περιγραφόμενες στο παράρτημα Ι παραβάσεις τιμωρείται με πρόστιμο.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται και εισπράττονται με διαδικασίες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν τεχνικής έκθεσης- περιγραφής της παράβασης από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου για τις παραβάσεις των άρθρων 6.2, 7.4 και 8.2- 8.5, πλην των περιπτώσεων που τα αντίστοιχα πρόστιμα ορίζονται στο Κανονισμό Καθαριότητας.

Για για τις παραβάσεις του άρθρου 8.1 τα πρόστιμα επιβάλλονται και εισπράττονται με διαδικασίες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν τεχνικής έκθεσης- περιγραφής της παράβασης από την ΥΔΟΜ.

Η Δημοτική Αστυνομία υποχρεούται να συνδράμει με κάθε τρόπο για την επιβεβαίωση των γεγονότων και τον εντοπισμό του υπευθύνου καταστροφής πρασίνου.

Σε περίπτωση αυθαίρετης καταστροφής πρασίνου η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου μεριμνά σύμφωνα με τη Γεωπονική Επιστήμη για την αποκατάστασή του, ώστε να μην δημιουργηθεί τετελεσμένη και αναπότρεπτη κατάσταση.

Η επιβολή προστίμου για τα δένδρα γίνεται με κριτήρια τη σπανιότητα, την υγεία και την ηλικία του δέντρου.

Σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής δένδρου ή θάμνου επί πλέον της επιβολής προστίμου ισχύει η αρχή της αντιστάθμισης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, η οποία δημιουργεί υποχρέωση στον παραβάτη να αντικαταστήσει το φυτικό υλικού στη διπλάσια ποσότητα (Χ2) από αυτήν που χάθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 7.3 του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού.

Επιπλέον τα πρόστιμα που αφορούν τη ρίψη απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, επιβάλλονται σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα Κανονισμό Καθαριότητας του ∆ήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

∆εν επιτρέπεται η επιβολή προστίμων πριν από κλήση από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, των φερομένων ως υπαιτίων να εκφράσουν προφορικά ή γραπτώς τις απόψεις τους. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης και προσδιορίζει το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη (άρθρο 6 του Ν. 2690/1999).

Τα πρόστιμα που επισύρει κάθε παράβαση αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12
∆ιάθεση προστίμων

Τα έσοδα που θα εισπράττονται από όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα προορίζονται αποκλειστικά για τη διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίνου κατά προτεραιότητα παρακείμενων του σημείου επιβολής του προστίμου.

Άρθρο 13
Προσφυγές

Κατά των επιβαλλομένων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπομένων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόμενης από το άρθρο 7 παράγραφος 8 του Ν. 2307/1995 Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών του Δήμου.

Άρθρο 14
Γνωστοποίηση κανονισμού σε πολίτες

Η ∆ημοτική Αρχή, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), προβαίνει σε τακτικές ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες, με στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση του Κανονισμού Πρασίνου, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του (π.χ. ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης του Δήμου, αποστολή ενημερωτικών e-mail σε φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.λπ.) για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Άρθρο 15
Ισχύς κανονισμού

Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και την ημερομηνία ανάρτησης της στη “ Διαύγεια” .

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό επιλύεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έπειτα από γνωμοδότηση των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Δήμου.

Κάθε ισχύουσα προηγούμενη κανονιστική διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης καταργείται.

Παράρτημα Ι – Κυρώσεις

Κατεβάστε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας