Γενικός γραμματέας 3Β και με τη βούλα ο Χάρης Κυριακίδης

Γενικός γραμματέας 3Β και με τη βούλα ο Χάρης Κυριακίδης

Δημοσιεύτηκε και στη Διαύγεια σήμερα η απόφαση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου να προσλάβει τον Χάρη Κυριακίδη για τη θέση του γενικού γραμματέα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση Δημάρχου που πήρε αριθμό 575/2014, αναφέρεται:

tspg

“∆ιορίζουµε τον Θεοχάρη Κυριακίδη του Περικλή στη θέση του Γενικoύ Γραµµατέα του ∆ήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης. Ο ανωτέρω έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 161 παρ. 6 του Ν. 3584/2007 όπως αυτές διαµορφώθηκαν µε την προσθήκη της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 και όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας και συγκεκριµένα: Ο Γενικός Γραµµατέας υποστηρίζει το ∆ήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρµοδιότητες που του αναθέτει ο ∆ήµαρχος µε απόφασή του. Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισµό των δηµοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου”.

Παρακάτω η απόφαση περιγράφει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα:

Ειδικότερα ο Γενικός Γραµµατέας:

  1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία µε τους
    αντίστοιχους προϊσταµένους.
  2. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και για την υποστήριξη των προτάσεων ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.
  3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
  4. Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης του ∆ήµου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου.
  5. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης του ∆ήµου σύµφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις και ενηµερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.
  6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στο ∆ήµο και µεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου, την προσαρµογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναµικού και των τεχνικών µέσων του ∆ήµου.
  7. ∆ύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του ∆ήµου.
  8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νοµικών προσώπων του ∆ήµου και συνεργάζεται µε τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των αποτελεσµάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του ∆ήµου.

Ο Γενικός Γραµµατέας απολύεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο ∆ήµαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.