Μειώνονται τα Δημοτικά Τέλη για τρίτεκνους και μακροχρόνια ανέργους στα 3Β

Μειώνονται τα Δημοτικά Τέλη για τρίτεκνους και μακροχρόνια ανέργους στα 3Β

Σημαντικές μειώσεις και πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να θεσπίσει για δύο ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, αυτές των τριτέκνων και των μακροχρόνια ανέργων.

Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

tspg

Οι ευεργετικές αυτές αλλαγές προβλέφθηκαν στο άρθρο 13 του νόμου 4368/2016 και επέκτειναν τις απαλλαγές που μέχρι σήμερα ίσχυαν, πάντα κατά την κρίση των Δημοτικών Συμβουλίων, σε άπορους, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επωφεληθεί κάποια οικογένεια των παραπάνω κατηγοριών είναι το ακίνητο που επιβαρύνεται με δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο να μην ξεπερνά τα 170 τ.μ. επιφάνειας (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό οι βοηθητικοί χώροι, όπως υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.). Επιπλέον, τίθενται εισοδηματικά κριτήρια ως προς το ύψος της απαλλαγής.

Δείτε αναλυτικά τον ορισμό κάθε κατηγορίας, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στις υπηρεσίες του Δήμου και τις μειώσεις ανά περίπτωση:

Α. Τρίτεκνοι

Ορισμός:
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α) την ιδιότητα του τριτέκνου αποκτούν: Γονέας ή γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία
α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους, ή
β) φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Προϋποθέσεις:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μικρότερο των 35.000,00 ή
β) από 35.001,00€ έως 55.000,00€
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κατοίκου- δικαιούχου που θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να είναι συνημμένα.
2. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στη ΔΕΗ.
3. Βεβαίωση του αρμόδιου Πρακτορείου ΔΕΗ περί χορήγησης πολυτεκνικού τιμολογίου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (τρίτεκνου) ότι το δικαίωμα της μείωσης ή απαλλαγής από ΔΤ & ΔΦ ισχύει μόνο για το ακίνητο όπου διαμένει (ιδιοκτησία ή μίσθωση).
5. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. Ε2 της Φορολογικής Δήλωσης του ιδιοκτήτη). Εάν αυτή είναι μισθωμένη συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τη μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στη Δ.Ε.Η. (εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο).
7. Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
8. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την οποία θα προσκομίζει κάθε χρόνο από την 1η Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων έχουν δηλωθεί αρχικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα στείλει μεταβολή στη ΔΕΗ, θα επαναφέρει τα αρχικά τετραγωνικά μέτρα και θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος έως πέντε ετών με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Απαλλαγές – μειώσεις:
Α) Απαλλαγή 100% από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο στην περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο των 35.000,00€.
Β) Μείωση 50% σε Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο στην περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι από 35.001,00€ έως 55.000,00€.

Β. Μακροχρόνια άνεργοι

Ορισμός:
Οικογένεια μακροχρόνια ανέργων (και οι δύο σύζυγοι άνεργοι με ανήλικα τέκνα) που έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12μηνο εγγραφή στον ΟΑΕΔ.

Προϋποθέσεις:
Το ετήσιο εισόδημα να είναι:
α) έως 6.000€ ατομικό ή τεκμαρτό εισόδημα προσαυξημένο κατά 6.000€ για τον/την σύζυγο και κατά 1.000€ για κάθε τέκνο ή
β) έως 8.000€ ατομικό ή τεκμαρτό εισόδημα προσαυξημένο κατά 8.000€ για τον/την σύζυγο και κατά 1.500€ για κάθε τέκνο
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του δικαιούχου που θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να είναι συνημμένα.
2. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στη ΔΕΗ.
3. Κάρτα ανεργίας άνω του ενός έτους.
4. Βιβλιάριο απορίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι το δικαίωμα της μείωσης ή απαλλαγής από ΔΤ & ΔΦ ισχύει μόνο για το ακίνητο όπου διαμένει (ιδιοκτησία ή μίσθωση).
6. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. Ε2 της Φορολογικής Δήλωσης του ιδιοκτήτη). Εάν αυτή είναι μισθωμένη συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τη μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στη ΔΕΗ (εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο).
8. Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
9. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια ΔΟΥ.
10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την οποία θα προσκομίζει κάθε χρόνο από την 1η Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων έχουν δηλωθεί αρχικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα στείλει μεταβολή στη Δ.Ε.Η., θα επαναφέρει τα αρχικά τετραγωνικά μέτρα και θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος έως πέντε ετών με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Απαλλαγές – μειώσεις:
Α) Απαλλαγή 100% από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο στην περίπτωση που το εισόδημα είναι έως 6.000€ ατομικό ή τεκμαρτό, προσαυξημένο κατά 6.000€ για τον/την σύζυγο και κατά 1.000€ για κάθε τέκνο.
Β) Μείωση 50% σε Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο στην περίπτωση που το εισόδημα έως 8.000€ ατομικό ή τεκμαρτό, προσαυξημένο κατά 8.000€ για τον/την σύζυγο και κατά 1.500€ για κάθε τέκνο.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παλμός Γλυφάδας, 26 Νοεμβρίου 2016)