Connect with us

Hi, what are you looking for?

Τοπικα Νεα

Παύλος: Ο Αναστημένος Χριστός η απάντηση της Εκκλησίας σε όλες τις δολιότητες

Το “πασχάλιον μήνυμά” του για το 2018 δημοσιοποίησε για τους πιστούς της Γλυφάδας, της Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και του Ελληνικού, ο Μητροπολίτης Παύλος.

Το παραθέτουμε αυτούσιο (διατηρώντας τη στίξη):

Ἀγαπητά μου τέκνα ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ διέλυσε τά δεσμά τοῦ θανάτου, μέ τά ὁποῖα ὁ κοσμοκράτορας τοῦ αἰῶνος τούτου εἶχε δέσει τόν ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός ἔβγαλε τόν ἄνθρωπο ἀπό τά σκοτάδια τοῦ Ἅδη καί λάμπρυνε τή ζωή μας μέ τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ Ἄρχοντας τοῦ σκότους ὅμως, παρ᾿ ὅλο πού νικήθηκε, δέν ἡσύχασε καί ἀμέσως ἄρχισε νά ὑφαίνει νέες δολοπλοκίες, προκειμένου νά παραπλανήσει τόν ἐλεύθερο καί φωτισμένο πλέον ἄνθρωπο καί νά τόν ὁδηγήσει ξανά σέ σκοτεινά δεσμά. Ἀμέσως μετά τήν Ἀνάσταση, ἀμφισβητεῖ τό μεγάλο καί κοσμοσωτήριο γεγονός, παρακινώντας τούς Φαρισαίους νά ποῦν ὅτι ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, ἀλλά ὅτι οἱ μαθητές του ἔκλεψαν τό Σῶμα Του, τήν ὥρα πού κοιμόνταν οἱ φρουροί τοῦ μνημείου.

Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, ὁ πληγωμένος θανάσιμα ἑωσφόρος κατευθύνει τό νοῦ τῶν ἀνθρώπων στήν ἀμφισβήτηση καί τελικά τήν ἄρνηση τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Αἰχμαλωτισμένοι κάποιοι ἀπό τήν αὐτονομημένη ζωή τους καί ἀπόμακροι ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, εἶναι πρόθυμοι νά ποῦν ὁ Χριστός ἦταν μεγάλος δάσκαλος, σπουδαῖος προφήτης, λαϊκός ἐπαναστάτης, κοινωνικός ἀναμορφωτής, ποτέ ὅμως δέν παραδέχονται ὅτι ὁ ἱστορικός Ἰησοῦς εἶναι ὁ Ζωντανός Θεός, ὁ Ἀναστημένος Χριστός, ὁ νικητής τοῦ θανάτου. Δέν τό δέχονται, γιατί ὁ Χριστός, μέ τήν Ἀνάστασή Του, ἀνατρέπει τά ἄνομα σχέδιά τους καί τίς δόλιες σκέψεις τους.

Γιατί ὁ Χριστός, μέ τόν λυτρωτικό θάνατό Του καί τήν Σωτηριώδη Ἀνάστασή Του, ἔδειξε ὅτι αὐτός πού νικᾶ εἶναι ὁ Σταυρός. Ἔδειξε ὅτι, γιά νά κατακτήσεις τόν ἄλλον, δέν χρειάζεται νά τόν θανατώσεις, ἀλλά νά πεθάνεις ἐσύ γι᾿ αὐτόν. Ἔδειξε ὅτι πραγματικός νικητής δέν εἶναι αὐτός πού συμμαχεῖ καί συμπορεύεται μέ τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, ἀλλά αὐτός πού σηκώνει τόν Σταυρό καί γίνεται ἀκόλουθος τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ.

Παρ᾿ ὅλες αὐτές, ὅμως, τίς λυσσαλέες προσπάθειες νά σκοτισθεῖ ἡ Ἀλήθεια καί νά ἐπικρατήσει τό ψεῦδος, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Πατέρες, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὅσιοι, οἱ Ὁμολογητές, οἱ Νεομάρτυρες, ἀλλά καί κάθε γνήσιο μέλος τῆς Ἐκκλησίας, εἶχαν, ἔχουν καί θά ἔχουν τόν τρόπο νά βλέπουν τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί νά διακηρύττουν τήν ἀλήθεια τοῦ ἱστορικοῦ καί ὑπέρλογου γεγονότος.

Τόν τρόπο μᾶς ὑποδεικνύει ἡ Ὑμνολογία, πού ἀποκρυσταλλώνει τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας στό ὡραῖο τροπάριο πού θά ἀκούσουμε σέ λίγο, στόν Ὄρθρο τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα: «Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις καί ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως, Χριστόν ἐξαστράπτοντα καί χαίρετε φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσώμεθα, ἐπινίκιον ᾂδοντες».

Ἀς καθαρίσουμε, λοιπόν, τίς πνευματικές αἰσθήσεις μας, καί τότε θά δοῦμε μέσα στό ἀπρόσιτο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τόν Χριστό μας, καί θά Τόν ἀκούσουμε νά μᾶς ἀπευθύνει τό «Χαίρετε» ἐνῶ θά ψάλλουμε τόν ἐπινίκο ὕμνο «Χριστός Ἀνέστη».

Ὁ Ἀναστημένος Χριστός εἶναι ἡ ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας σέ ὅλες τίς δολιότητες τοῦ θνητοῦ κόσμου, εἶναι ἡ καινούργια λαμπροφορεμένη καί ζωοπάροχη πραγματικότητα.

Μέ Ἀναστάσιμες εὐχές καί πατρικές εὐλογίες,

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας.

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας