Connect with us

Hi, what are you looking for?

Τοπικα Νεα

50 θέσεις εργασίας στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Οι συμβάσεις εργασίας που θα υπογραφούν θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Την πρόσληψη συνολικά 50 ατόμων ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Οι συμβάσεις εργασίας που θα υπογραφούν θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ζητούνται:

 • 12 άτομα ειδικότητας ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (Γ΄κατηγορίας και µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • 3 άτομα ειδικότητας ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (Γ΄+Ε΄ κατηγορίας και µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).
 • 1 άτομο ειδικότητας ∆Ε Χειριστής µηχανικού σαρώθρου (Οµάδας Ι΄ Τάξης ∆΄)
 • 2 άτομα ∆Ε Χειριστής Μηχανηµάτων Έργων JCB (Οµάδας Β΄ Τάξης ΄∆΄)
 • 2 άτομα ∆Ε Ηλεκτρολόγων (Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας)
 • 30 άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015 » επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ, υπόψιν κας Ανθοπούλου Σεβαστής (τηλ. επικοινωνίας: 2132020085).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)- γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

2 Comments

2 Comments

 1. Βασ. Σούκας

  20 Μαρτίου 2015 at 12:51 μμ

  Είμαι κάτοικος του δρόμου Σαντορίνης (πάρου) στην Μηλαδέζα.Σας γνωρίζω ότι ο δρόμος μας σαν πρώτη παράλληλος της Λ. βάρης κορωπίου έχει γίνει και εναλλακτική λύση για τους οδηγούς που κατευθύνονται προς Κορωπί την ώρα της αιχμής.Επειδή συνήθως βιάζονται τρέχουν υπερβολικά και έτσι μαζεύουμε γάτες και σκυλάκια πατημένα προς το παρών.Οταν σκοτωθεί κάποιο παιδί η και ενήλικας όλοι θα θρηνούμε και θα ψάχνουμε για τα αίτια.Μεταξύ Αδ. Κοραή και Σπάρτης απ’ ότι ξέρω προβλέπεται να γίνει πεζόδρομος γι’ αυτό εχει γίνει πολύ στενός ο δρόμος, τόσο που δεν χωρούν δύο αυτοκίνητα.Πρόταση πολλών απο τούς κατοίκους είναι να μονοδρομηθεί η Σαντορίνης με κατεύθυνση απο Κορωπί προς Βάρη και να γίνει ο πεζόδρομος πριν φτάσουμε στο ατύχμα.Στην γωνία Αδ. Κορραή και Σαντορίνης καθημερινά και συχνά ακούμε βίαια φρεναρίσματα λόγω ταχυτήτων και έλειψης ορατότητας όπως και διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας.Ευχαριστώ για την ανάγνωση της πρότασης και τ, αποτελέσματα.

  • wavatar

   Γιώργος Λαουτάρης

   20 Μαρτίου 2015 at 1:06 μμ

   Εμείς ευχαριστούμε για την επισήμανση.
   Θα το αναδείξουμε όπως πρέπει, γιατί είναι σημαντικό ζήτημα.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας