Ο Στρατός καλεί τους γεννηθέντες το 1996…

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοίνωσε ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1996 (ανήκοντες στην κλάση 2017) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 02 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Μαρτίου 2014, με τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το ελληνικό διαβατήριο τους και Πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρρένων.

tspg

Β. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους. Η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω πληρεξούσιου.

Γ. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν, ως διοικητικές κυρώσεις, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:

  • Ενός (1) μήνα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Δελτίου απογραφής.
  • Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου απογραφής.
  • Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.