Connect with us

Hi, what are you looking for?

Δημοτικό Συμβούλιο

Νέο ΔΣ και καταστατικό του ΟΑΠΠΑ αποφασίζεται τη Δευτέρα

Μηχανές στο φουλ για το Δημοτικό Συμβούλιο που θα κληθεί τη Δευτέρα 13 οκτωβρίου 2014 από τις 7 μ.μ. να διευθετήσει μερικά από τα πιο σημαντικά ζητήματα της χρονιάς και ολόληρης της νέας δημοτικής περιόδου.

Τα θέματα 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης αφορούν την τροποποίηση του “καταστατικού” του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση, που σημειωτέον, θα δεσμεύει τη δημοτική αρχή ακόμη κι αν η αναμενόμενη εντός των ημερών απόφαση του Εκλογοδικείου, ανατρέψει το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα.

Στην ίδια συνδραίση θα εγκριθεί το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το επόμενο έτος, θα οριστεί η νέα διοίκηση του Κοινωνικού Ξενώνα Βουλιαγμένης, θα ψηφιστούν οι επιχορηγήσεις για τους Συλλόγους της πόλης, ενώ θα εξεταστούν και περίπου 25 αιτήματα διαγραφής χρεών. Πρόκειται για θέματα που κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο χρειάστηκαν κυριολεκτικά δεκάδες ή και εκαντοντάδες ώρες συζήτησης.

Τι θα προλάβουν και τι θα συζητήσουν σε βάθος οι δημοτικοί σύμβουλοι;

Θα δείξει το βράδυ της Δευτέρας.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2015.
2. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης και της συμπλήρωσης της, προϋπολογισμού έτους 2014. Σχετικά.: Η υπ. αριθ. 245/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η υπ. αριθ. 262/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Παράταση έργου “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων”. Σχετικά: Την υπ΄ αριθμ. 48066/30.9.2014 αίτηση του αναδόχου.
4. Έγκριση 3 ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2009” μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση από το ΣΔΕΠΑ για την έγκριση της χρήσης των επί έλασσον δαπανών.
5. Εξειδίκευση – διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 00-6434.001 τρέχοντος προϋπολογισμού.
6. Ορισμός εκπροσώπων Παραγωγικών Τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
7. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.
8. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της “Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης).
9. Τροποποίηση συστατικής πράξης Ο.Α.Π.Π.Α.
10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΠΑ και διάρκεια θητείας τους.
11. Εκλογή – Ορισμός μελών του Δ.Σ. Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.
12. Επιχορηγήσεις των συλλόγων έτους 2014.
13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες).
14. Αντικατάσταση εκπροσώπων Δήμου στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.
15. Συμπλήρωση – τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης. Σχετικά: Απόφαση 264/2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
16. Παύση χρήσης οικογενειακού τάφου και παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του σε Δημότη.
17. Παραχώρηση αντικειμένου επί τάφου τριετούς χρήσης.  Σχετικά: Η υπ΄ αριθμ. 54080/15.9.2014 αίτηση της κας. Τ. Ιωαννίδου.
18. Έγκριση πρότασης διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου 55 στη Δημοτική Κοινότητα Βούλας. Σχετικά: Η υπ’ αριθμ. 28207/7.6.2012 αίτηση της κ. Καμπουράκη Κωστούλας.
19. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως ποδηλάτων του ΚΙΡΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Δαμιανού επί της οδού Πλαστήρα 4 στη Βούλα.
20. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για Τ.Α.Π. – Δ.Τ. – Δ.Φ. ετών 2011 – 2012 των κ.κ. Κωστούλα Γεωργίου κ.λ.π.
21. Επιστροφή ποσού 90,00 € στην αλλοδαπό υπήκοο HAXHIRAI ARISTIDH του THEODORI ως αχρεωστήτως ή ανοίκειος καταβληθέντος και εισπραχθέντος από τον Δήμο μας, έτους 2012.
22. Επιστροφή ποσού 90,00 € στην αλλοδαπό υπήκοο HAXHIRAI MAJLINDA του METAT ως αχρεωστήτως ή ανοίκειος καταβληθέντος και εισπραχθέντος από τον Δήμο μας, έτους 2012.
23. Επιστροφή ποσού 90,00 € στον υπήκοο Συρίας ABDULRAZAK HALAK του MHD. ZOUHER ως αχρεωστήτως ή ανοίκειος καταβληθέντος και εισπραχθέντος από τον Δήμο μας, έτους 2012.
24. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ που είχαν εξοφληθεί εμπρόθεσμα και δεν ενημερώθηκε το σύστημα.
25. Περί διαγραφής οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ της εταιρείας “ΛΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ” και επαναβεβαίωση στους μισθωτές.
26. Περί διαγραφής οφειλής του κ. Νικολάου Ακούρου από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ.
27. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα δύο φορές.
28. Περί διαγραφής οφειλής της κας Μαρίας Παντελίδου από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ.
29. Περί διαγραφής οφειλών του κ. Αναστάσιου Δημητρουλάκου από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ.
30. Περί διαγραφής οφειλών του κ. Σωτήρη Μαράνη από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ.
31. Περί διαγραφής οφειλής του κ. Γεράσιμου Παπαδημητράτου από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ.
32. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ που κατά την ημερομηνία παράβασης ιδιοκτήτης ήταν διαφορετικός.
33. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ που έχουν διαγραφεί από τις υπηρεσίες του Δήμου και δεν ενημερώθηκε το σύστημα.
34. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα τα οποία αφορούν διεγραμμένες παραβάσεις ΚΟΚ παρελθόντος.
35. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ οι οποίες είναι βεβαιωμένες με διαφορά μικρότερη των τριών ωρών.
36. Περί διαγραφής του μισού ποσού (50%) βεβαιωμένων οφειλών, από παραβάσεις ΚΟΚ σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 410/2013.
37. Περί διαγραφής ολόκληρου ή του μισού ποσού (100% ή 50%) βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 410/2013 και τις αιτήσεις των πολιτών.
38. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ σε αποβιώσαντες.
39. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ σε οικονομικά αδύνατους ή άνεργους πολίτες.
40. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ σε άτομα με αναπηρία.
41. Περί διαγραφής οφειλής κ. Cilako – Τσιλιάκου Vasil – Βασίλη του Ilia και της Figalia, από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας