Κανονισμός λειτουργίας του ΟΑΠΠΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

Κανονισμός λειτουργίας του ΟΑΠΠΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

Συνεδρίαση πλήρης θεμάτων θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη 23 Ιουνίου 2015, στις 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η εκκαθάριση της πρώην δημοτικής εταιρείας του Δήμου Βούλας που δημιούργησε πολλά και σοβαρά διοικητικά ζητήματα.

tspg

Ξεχωρίζει φυσικά και η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου.

Πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως και το θέμα υπ’ αριθμόν 13, σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου σε ιδιωτική τράπεζα, ενώ ισχύει ο νόμος της κυβέρνησης που υποχρεώνει τους Δήμους να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Έκθεση λήξης εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βούλας (Δ.Ε.Α.Β) και αποδοχή του προϊόντος αυτής.

2. Έγκριση για την υπογραφή “Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στην Σύμπραξη της Π.Ε Ανατολικής Αττικής” στο πλαίσιο των Δράσεων του “Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους” (ΤΕΒΑ) με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Σαρωνικού.

3. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του ΝΠΔΔ “Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. Σχετικά: Απόφαση 47/2015 του ΟΑΠΠΑ.

4. Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής όρων απόφασης ένταξης πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και εξουσιοδότηση υπογραφής του.

5. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας “Ασφάλειες οχημάτων Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 2015”.

6. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλόγης ομβρίων- προμήθεια καλυμμάτων- σχαρών φρεατίων”.

7. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της ανάθεσης της προμήθειας “Προμήθεια κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης και ανταλλακτικών αυτοκινήτων αυτών”.

8. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της “Προμήθειας φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος κλπ”.

9. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της “Προμήθειας εμποδίων προστασίας πεζοδρομίων”.

10. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της “Προμήθειας μηχανήματος διαγραμμίσεων οδών”.

11. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της “Προμήθειας κλιματιστικών”.

12. Έγκριση εκποίησης άχρηστων Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και ορισμός μελών Επιτροπής καταμέτρησης & εκτίμησης των άρθρων 7 κ΄9 του Π.Δ 270/1981.

13. Άνοιγμα Λογαριασμού Όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς.

14. Παράταση προθεσμίας για το έργο: “Κατασκευή υποδομής & τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας”.

15. Σύσταση μίας (1) θέσης ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, κατ΄ εφαρμογή της υπ. αριθ. 876/2014 απόφασης Μονομελές  Πρωτοδικείου Αθηνών.

16. Έγκριση για την 3η παράταση χρόνου συμβατικής περαίωσης του υποέργου: “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερεύοντος δικτύου ΟΜΑΔΑ Α/2010” κατά 5 μήνες (ήτοι έως 2-10-2015) μετά την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής”.

17. Συμπλήρωση της υπ. αρ. 232/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού/ χωροθέτησης του ακριβή τόπου καθώς και των ημερών λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δημοτικής Ενότητας Βούλας, του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

18. Έγκριση επιχορήγησης στον Α.Σ ΠΕ. ΘΕΤΙΣ Βούλας.

19. Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού τιμήματος εκποίησης ακινήτου για προσκύρωση στο Ο.Τ 339 περιοχής Μηλαδέζα.

20. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 15024/16.4.2015 του κ. Α. Βαλσάμη περί ανανέωσης της 472/2014 απόφασης του Δ.Σ για τη μείωση του μισθώματος περιόδου από 24-6-2015 έως 23-6-2016.

21. Έγκριση διακανονισμού κας Μποχώτη Παρασκευής.

22. Eπιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΡΟΘΟΥ REAL ESTATE AGENCY για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στη πρασιά του οικοπέδου επί της οδού/αρ Αθηνάς 90 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2012.(43934/7.8.2013)

23. Eπιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΡΟΘΟΥ REAL ESTATE AGENCY για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση- ρύπο στη πρασιά του οικοπέδου επί της οδού/αρ Αθηνάς 90 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2013.(17376/10.4.2013)

24. Επιστροφή ποσού 565,31€ στον Κατούλη Αλέξανδρο του Κων/νου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν από το Δήμο μας.

25. Επιστροφή ποσού 708,06€ στην Μπελώνη Γεωργία-Παρασκευή ως αχρεωστήτως εισπραχθέν από το Δήμο μας.  Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 19288/12.5.2015 αίτηση της κας Μπελώνη.

26. Επιστροφή χρημάτων.  Σχετικά: Η υπ΄αρ. πρωτ. 59486/10.12.2014 αίτηση της κ. Σαραντίδου Σοφίας.

27. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. που αφορούν την εταιρεία “EMPORIKH RENT” και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.

28. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. που αφορούν την εταιρεία “ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ” και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.

29. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. που αφορούν την εταιρεία “ALD AUTOMOTIVE” και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.

30. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. που αφορά την εταιρεία “FGA CAPITAL” και επαναβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος.

31. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. που αφορά την εταιρεία “AUTO LEASE AC- ΓΚΡΙΣΙΝ” και επαναβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος.

32. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. που αφορά την εταιρεία “HERTZ AUTOHELLAS SA” και επαναβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος.

33. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. που αφορά την εταιρεία “ALD AUTOMOTIVE” και επαναβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος.

34. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. που αφορά την εταιρεία “Α.ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε” και επαναβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος.

35. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. που αφορούν την εταιρεία “ΑΘΗΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.” και επαναβεβαίωση στους οδηγούς του οχήματος.

36. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. που αφορά την εταιρεία “ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΔΗΜ & ΥΙΟΙ Ο.Ε” και επαναβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος.

37. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. που αφορούν την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.

38. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. που αφορά την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε” λόγω διπλής εγγραφής.

39. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. που αφορούν την εταιρεία “SIXT RENT A CAR” και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων”

40. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από τον κο ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟ του ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ.

41. Περί διαγραφής μέρους βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από την κα Αντονιώζα Μαρίνα του Αντωνίου λόγω διόρθωσης ποσού από το τμήμα Τροχαίας Ελληνικού.

42. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από την κα Αντωνιόζα Μαρίαν του Αντωνίου λόγω μεταβίβασης.

43. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από την εταιρεία Γενικά Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα Ε.Π.Ε λόγω μεταβίβασης.

44. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από την κα Βραχνού Ευγενία του Σπύρου λόγω μεταβίβασης.

45. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από την κα Καλλιόπη Βαφειάδου του Ανάργυρου λόγω διαγραφής της από την Δημοτική Αστυνομία.

46. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ που αφορούν εξοφλημένες παραβάσεις παρελθόντος.

47. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από τον κ. Ιωάννη Γράψα του Παναγιώτη λόγω μεταβίβασης.

48. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. που αφορά την εταιρεία “ΕΘΝΙΚΗ LEASING A.E” και επαναβεβαίωση στην εταιρεία που είχε το όχημα στην χρήση της.

49. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. που αφορά την εταιρεία “ Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΑΒΕΕ”και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.

50. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. που αφορά την εταιρεία “HERTZ AUTOHELLAS ATEE”.

51. Διαγραφή οφειλής εις βάρος της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.- ΜΗΣΙΑΡΗΣ Α.- ΡΟΗΣ Α. Ο.Ε.

52. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Πανδώρας 25 στη Δ.Ε Βουλιαγμένης.

53. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου στη συμβολή των οδών Αθηνών και Ακόβης στη Δ.Ε Βούλας.

54. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Καρυωτάκη 12 στη Δ.Ε Βούλας.

55. Περί διαγραφής οφειλών της κας Δέσποινας Αλεξάκη από βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων.

56. Περί διαγραφής του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον βεβαιωτικό κατάλογο 1079/4.11.2014 για την επιχείρηση VOYLIAGMENI SEASIDE E.Π.Ε. που εδρεύει στην οδ/αρ Ορφέως 2 στη Βουλιαγμένη.