Ζητούν με ένσταση να ακυρωθεί το χάρισμα χρεών στον Γιδόπουλο

Ένσταση κατά της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να χαρίσει χρέη ύψους 17.000 ευρώ του επιχειρηματία Στράτου Γιδόπουλου στον Δήμο κατέθεσαν σήμερα στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι: Ο Γιάννης Σκουμπούρης, η Λυδία Αργυροπούλου, ο Δημήτρης Δαβάκης και ο Γιάννης Νιτερόπουλος. (Δείτε εδώ την επίσημη απόφαση και εδώ το ρεπορτάζ του infonotia.gr).

Στο κείμενό τους επισημαίνουν ότι η απόφαση αυτή είναι “προφανώς παράνομη” και εξηγούν τους λόγους:

  • Η ίδια η ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε. (η εταιρεία του Γιδόπουλου) παραδέχεται ρητά και χωρίς επιφυλάξεις ότι ήταν υπαίτια, μέ την αίτησή της από 1/8/2008
  • η έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας παραμένει σε ισχύ
  • δεν υφίσταται έγγραφο του αρμοδίου γραφείου, ή άλλη διοικητική πράξη, που να δηλώνει ότι υπήρξε λάθος στην έκθεση αυτοψίας, με βάση την οποία επιβλήθηκε το αρχικό πρόστιμο στην ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε.
  • Η αναφορά από μόνη της ενός τρίτου (της νεοεμφανιζομένης στην υπόθεση, μετά από 7 χρόνια εταιρίας ΜΑΟ Ο.Ε.) κατά κανένα τρόπο δεν τεκμηριώνει ότι όντως άλλος υπήρξε ο υπαίτιος του προστίμου και αποτελεί μία εκδήλως στρεβλή πρακτική.

Επίσης, οι δημοτικοί σύμβουλοι υπογραμμίζουν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει ήδη σχετική απόφαση: “Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με την ομόφωνη απόφασή του 422/2013, 16-12-2013 έχει απορρίψει το ίδιο αίτηση για διαγραφή του προστίμου της ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε., ως αβάσιμη. Η απόφαση αυτή δεν έχει ανακληθεί από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι τώρα, συνεπώς και αυτή ισχύει“.

Και τέλος, οι σύμβουλοι επικαλούνται την απώλεια εσόδων που θα υποστεί ο Δήμος, καθώς αν μεταφερθεί το πρόστιμο σε άλλη εταιρεία, η τελευταία θα απαλλαγεί από τις προσαυξήσεις.

Ολόκληρο το κείμενο της ένστασης:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ (σύμφωνα με το άρθρο 150 ν. 3463/2006)

των

  • Λυδίας Αργυροπούλου, κατοίκου Βάρης, Δημοτικού Συμβούλου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, διεύθυνση ως εκ της ιδιότητάς μας, Κ.Καραμανλή 18, ΒΟΥΛΑ
  • Δημήτρη Δαβάκη, κατοίκου Δήμου Βούλας, Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, διεύθυνση ως εκ της ιδιότητάς μας, Κ.Καραμανλή 18, ΒΟΥΛΑ
  • Ιωάννη Νιτερόπουλου, κατοίκου Δήμου Βούλας, Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, διεύθυνση ως εκ της ιδιότητάς μας, Κ.Καραμανλή 18, ΒΟΥΛΑ
  • Ιωάννη Σκουμπούρη, κατοίκου Δήμου Βούλας Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, διεύθυνση ως εκ της ιδιότητάς μας, Κ.Καραμανλή 18, ΒΟΥΛΑ

δημοτικών συμβούλων πού μειοψήφησαν κατά τη λήψη της προσβαλλομένης απόφασης και έχουν άμεσο, προσωπικό και ενεστώς συμφέρον να προασπίσουν τα συμφέροντα του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΚΑΤΑ

Της υπ’ αριθμόν 64 – 10 Mαρτίου 2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ν. Αττικής

Προσφεύγουμε ενώπιον σας και ζητάμε την ακύρωση της υπ’ αριθμόν 64-10 Μαρτίου 2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ν.Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως στις 12 Μαρτίου 2014 για τους κάτωθι ορθούς, νομίμους και βάσιμους λόγους:
Με την προσβαλλόμενη, υπ’ αριθμόν 64-10 Μαρτίου 2010 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βουλιαγμένης Αττικής αποφάσισε κατά πλειοψηφία 13 ψήφων υπέρ, 5 κατά και 3 λευκών:

«Την οριστική διαγραφή του βεβαιωμένου, σε βάρος της εταιρείας ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε., χρέους (πρόστιμο διαφήμισης) ποσού 17.608,20 € και όλων των επ’ αυτού προσαυξήσεων, το οποίο είχε μειωθεί με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτηση της εταιρίας, και την υπόσχεσή της ότι δεν θα κατέθετε προσφυγή για το νέο σε βάρος της ποσό. Το θέμα θα επανέλθει στο δημοτικό συμβούλιο από την αρμόδια υπηρεσία για την επιβολή ή μη προστίμου διαφήμισης στην πραγματικά υπόχρεη εταιρεία ΜΑΟ Α.Ε.»

1ος Λόγος προσφυγής

Σύμφωνα με το αρθρο 174 ν. 3463/ 2006 , παρ.1, περ. (δ):
“1. Κάθε είδους χρέη προς του Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: … δ) όταν η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου …

α. Το εν λόγω πρόστιμο είχε επιβληθεί το έτος 2007 από το δήμο Βούλας, ανερχόταν σε 120.000 € και αφορούσε παράνομες διαφημίσεις (12 τον αριθμό)
β. Με αίτησή της η ενδιαφερομένη εταιρία ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε. Αφενός αναγνώρισε την παράβασή της “…με την υπόσχεση από μέρους μας ότι δεν θα ξανατοποθετήσουμε αυθάιρετα αφίσες σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου σας…” και αφετέρου “…δεν θα καταθέσουμε φυσικά προσφυγές για τα νέα ποσά που θα μας ορίσετε…”1
(γ) Η αιτιολογική βάση της διαγραφής του προστίμου ήταν ότι βρέθηκε μία άλλη εταιρία (ΜΑΟ Ο.Ε) η οποία δηλώνει μετά από 7 έτη ότι αυτή ήταν υπεύθυνη ως διοργανώτρια μίας εκδήλωσης στο χώρο της ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε. και όχι η ίδια ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί διαγραφής του προστίμου από την ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε είναι προφανως παράνομη διότι:
η ίδια η ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε. παραδέχεται ρητά και χωρίς επιφυλάξεις ότι ήταν υπαίτια, μέ την αίτησή της από 1/8/2008
η έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας παραμένει σε ισχύ
δεν υφίσταται έγγραφο του αρμοδίου γραφείου, ή άλλη διοικητική πράξη, που να δηλώνει ότι υπήρξε λάθος στην έκθεση αυτοψίας, με βάση την οποία επιβλήθηκε το αρχικό πρόστιμο στην ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε.

Συνεπώς δεν τηρείται η προϋπόθεση του νόμου “…κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο…”, όσον αφορά το υπαίτιο της παράβασης πρόσωπο, ενώ παράλληλα τίθενται με την απόφαση αυτή ζητήματα απώλειας δημοσίου εσόδου.
Η αναφορά από μόνη της ενός τρίτου (της νεοεμφανιζομένης στην υπόθεση, μετά από 7 χρόνια εταιρίας ΜΑΟ Ο.Ε.) κατά κανένα τρόπο δεν τεκμηριώνει ότι όντως άλλος υπήρξε ο υπαίτιος του προστίμου και αποτελεί μία εκδήλως στρεβλή πρακτική.
Σε κάθε περίπτωση δε, ο διαφημιζόμενος ήταν η εταιρία ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε2 και όχι κάποιο άλλο πρόσωπο, όπως παραδέχεται και η ιδία.

2ος Λόγος προσφυγής

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με την ομόφωνη απόφασή του 422/2013, 16-12-2013 έχει απορρίψει το ίδιο αίτηση για διαγραφή του προστίμου της ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε., ως αβάσιμη.
Η απόφαση αυτή δεν έχει ανακληθεί από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι τώρα, συνεπώς και αυτή ισχύει.3

3ος Λόγος προσφυγής

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η απόφαση περί διαγραφής προστίμου, θα υπάρξει απώλεια δημοσίου εσόδου, διότι ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα απωλέσει όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις επί του προστίμου των 17.608,20 €, καθώς αυτό δεν έχει πληρωθεί επί 7 έτη. Η εταιρία όμως ΜΑΟ Ο.Ε. θα επικαλεστεί ότι προσφάτως ενημερώθηκε για το εν λόγω πρόστιμο και συνεπώς δεν θα τίθεται για αυτήν θέμα προσαυξήσεων.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΖΗΤΑΜΕ

Την ακύρωση της υπ’ αριθμόν 64 -10/3/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Ν. Αττικής

Αθήνα, 19-3-2014

Οι προσφεύγοντες