650.000 ευρώ για τον καθαρισμό φρεατίων στην Αττική

650.000 ευρώ για τον καθαρισμό φρεατίων στην Αττική

Την ενίσχυση των Δήμων του νομού Αττικής για τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Για το σκοπό αυτό ενέκρινε κονδύλι συνολικού ύψους 650.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται σε 58 Δήμους ανάλογα με τον αριθμό των φρεατίων υδροσυλλογής. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με 1.649 φρεάτια, θα λάβει για το σκοπό αυτό 7.043,81 ευρώ.

Οι Δήμοι με τα ποσά αυτά μπορούν να χρηματοδοτήσουν:

  • Τον καθαρισμό από φερτά υλικά των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής και του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής.
  • Τον καθαρισμό των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων και κεντρικού αγωγού όμβριων.
  • Τον έλεγχο από τυχόν φθορές και την κατά περίπτωση συντήρηση-επισκευή για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής και των φρεατίων επίσκεψης, των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικού αγωγού όμβριων καθώς και των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των αγωγών όμβριων.
  • Τον έλεγχο παροχετευτικότητας των αγωγών όμβριων και τον κατά περίπτωση καθαρισμό αυτών.