Connect with us

Hi, what are you looking for?

Δημοτικό Συμβούλιο

Μειώσεις δημοτικών τελών στα 3Β: Δικαιούχοι και δικαιολογητικά

Ορισμοί και προϋποθέσεις για μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους

Απόφαση μείωσης των δημοτικών τελών και του δημοτικού φόρου έλαβε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε πρόσφατη συνεδρίασή του, για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες. 

Συγκεκριμένα, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μείωση τελών και φόρων για άπορους, άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους.

1. ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΑΠΟΡΟΙ)

Άποροι θεωρούνται τα άτομα που βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Οι προϋποθέσεις είναι:

 • Εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ.
 • Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι μικρότερη των 150 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (ττ.χ. .υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
 • Ο δικαιούχος να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του δικαιούχου που θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να είναι συνημμένα
 2. Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στη Δ.Ε.Η.
 3. Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
 4. Βιβλιάριο απορίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι το δικαίωμα της μείωσης ή απαλλαγής από Δ.Τ. & Δ.Φ. ισχύει μόνο για το ακίνητο όπου διαμένει (ιδιοκτησία ή μίσθωση).
 6. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (πχ Ε2 της Φορολογικής Δήλωσης του ιδιοκτήτη). Εάν αυτή είναι μισθωμένη συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στη ΔΕΗ (εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο).
 8. Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 9. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την οποία θα προσκομίζει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από την 1η Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων έχουν δηλωθεί αρχικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα στείλει μεταβολή στη Δ.Ε.Η., θα επαναφέρει τα αρχικά τετραγωνικά μέτρα και θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος έως πέντε ετών με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

απαλλαγές – μειώσεις:

Εισόδημα μέχρι 6.000 € ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΤ. – ΔΦ. 100%.

2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) – ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% & ΑΝΩ

Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια. Άτομα με μόνιμη ανικανότητα είναι οι κινητικοί ανάπηροι, οι τυφλοί, οι κωφοί, όσοι έχουν δυσκολία στην αντίληψη, την επικοινωνία και την προσαρμογή και οι ασθενείς από επιληψία, ανεπάρκεια νεφρού, καρδιοπάθειες κλπ., και γενικά οποιαδήποτε ασθένεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Προϋποθέσεις:

 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο των 20.000 €.
 • Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι μικρότερη των 150 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (ττ.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
 • Ο δικαιούχος να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ :

 • Ισχύουν τα ανωτέρω καθώς και :
 • Να είναι άγαμα
 • Να μην εργάζονται
 • Να μην νοσηλεύονται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.

Η απαλλαγή ή η μείωση θα ισχύει για όσο διάστημα το τέκνο ή τα τέκνα βρίσκονται στη ζωή.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του κατόχου – δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να είναι συνημμένα.
 2. Απόφαση του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) που θα βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Εάν ο δικαιούχος είναι ολικά τυφλός μπορεί να προσκομίσει και βεβαίωση ότι είναι γραμμένος στα γενικότερα μητρώα τυφλών που τηρούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 3. Πρόσφατη απόδειξη ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στη ΔΕΗ.
 4. Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου – πρόσφατης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Αν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη του αιτούντος, Φορολογική Δήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά.
 5. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (ττ.χ. Ε2 της Φορολογικής Δήλωσης του ιδιοκτήτη). Εάν αυτή είναι μισθωμένη, συμβόλαιο θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ του ακινήτου του στη ΔΕΗ.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι το δικαίωμα της μείωσης από Δ.Τ.- Δ.Φ. μόνο για το ακίνητο που διαμένει.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στη Δ.Ε.Η. (εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την οποία θα προσκομίζει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από την 1η Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων έχουν δηλωθεί αρχικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα στείλει μεταβολή στη Δ.Ε.Η, θα επαναφέρει τα αρχικά τετραγωνικά μέτρα και θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος έως πέντε ετών με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Απαλλαγές – μειώσεις:

 • Εισόδημα μέχρι 6.000 € ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ. – Δ.Φ. 100%
 • Εισόδημα από 6.001 € έως 19.999€ ΜΕΙΩΣΗ Δ.Τ.- Δ.Φ. 50%.

3. ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 1910/44 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το Ν. 860/1979 και την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006):
ΑΡΘΡΟ 1
1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν οι περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιαδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγόμενων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου. 4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 2
1. Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
2. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύμφωνα με τις ισχύου-σες μέχρι σήμερα διατάξεις από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007. 3. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονομής ή μη της πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υποβάλλονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος. 4. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2/Α’), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος τη διατη-ρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνι-κή ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα»

Προϋποθέσεις:

 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο των 43.000 € που προσαυξάνεται κατά 6.000 € για το πέμπτο παιδί και 5.000 € για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου.
 • Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι μικρότερη των 150 τ.μ. για οικογένεια που έχει μέχρι τρία (3) τέκνα, μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ). Σημείωση: Για οικογένεια με πάνω από τρία (3) τέκνα τα τετραγωνικά μέτρα θα προσαυξάνονται αν δεκαπέντε (15) τ.μ. (πλέον των 150 τ.μ.) για κάθε τέκνο (πλέον των τριών τέκνων), μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
 • Ο δικαιούχος να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

Διακιολογητικά:

 1. Αίτηση του κατοίκου – δικαιούχου που θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να είναι συνημμένα.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.
 3. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στη Δ.Ε.Η.
 4. Βεβαίωση του αρμόδιου Πρακτορείου ΔΕΗ περί χορήγησης πολυτεκνικού τιμολογίου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (πολύτεκνου) ότι το δικαίωμα της μείωσης ή απαλλαγής ατό Δ.Τ. & Δ.Φ. ισχύει μόνο για το ακίνητο όπου διαμένει (ιδιοκτησία ή μίσθωση).
 6. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (πχ Ε2 της Φορολογικής Δήλωσης του ιδιοκτήτη). Εάν αυτή είναι μισθωμένη συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στη ΔΕΗ (εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο).
 8. Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 9. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την οποία θα προσκομίζει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από την 1η Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων έχουν δηλωθεί αρχικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα στείλει μεταβολή στη Δ.Ε.Η., θα επαναφέρει τα αρχικά τετραγωνικά μέτρα και θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος έως πέντε ετών με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας