Για τις οφειλές των καντινών στο Καβούρι συζητά και πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο

Για τις οφειλές των καντινών στο Καβούρι συζητά και πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο

Το μείζον θέμα των οφειλών προς τον Δήμο από τις καντίνες του Καβουρίου συζητά ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση ορίστηκε για τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 7 μ.μ.

tspg

Όπως είχε δεσμευτεί ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, το σώμα θα κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της Κοινοπραξίας με τον Δήμο.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έχει ήδη απορρίψει τη συμβιβαστική αίτηση, αποδεχόμενη την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών (Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας) όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων για την πρόταση της κοινοπραξίας:

Η ανωτέρω πρόταση κρίνεται στο σύνολό της απορριπτέα ως απαράδεκτη, δεδομένου ότι προσφέρονται 135.000 ευρώ καταβλητέα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την έγκριση της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για οφειλή συνολικού ποσού 2.916.325,87 ευρώ“.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

2. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου

3. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Ο.Α.Π.Π.Α.

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α. οικ. έτους 2014.

5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α. οικ. έτους 2015.

6. Κατανομή ποσού 91.218,56 που έχουν παρακρατηθεί από 1-6-2016 έως 31.10.2016 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για τα σχολεία.

7. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 251 ΔΕ Βούλας σε συμμόρφωση με την με αρ. Απόφαση 4103/2011 του 2ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση, ανάρτηση και παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης: “Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης.

9. Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης” έτους 2016.

10. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος για οροφές σχολείων.

11. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για τις εργασίες κηποτεχνικής ανάπλασης κοινόχρητων χώρων.

12. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας οργάνων Γυμναστικής.

13. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας για την υλοποίηση των όρων σύμβασης παραχώρησης παραλιακού μετώπου με την ΕΤΑΔ Α.Ε.

14. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Ανακατασκευές Σχολικών Συγκροτημάτων έτους 2014-2015 αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών και ενός Δημ. Συμβούλου ως αναπλ. μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

15. Έγκριση επικαιροποιημένου Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020.

16. Ένταξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Ηealthy Cities Network).

17. Ένταξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ).

18. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του κ. Μποχώτη Παναγιώτη.

19. Λήψη απόφασης επι της υπ. αρ. πρωτ. 39482/3.10.2016 αιτήσεως συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της Κοινοπραξίας “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε. – HIGH LEVEL ΑΕΒΤΕ”.

20. Εξέταση αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ ”ΘΟΡΙΚΟΣ” του Δήμου Λαυρεωτικής.

21. Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. 361/4.7.2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου, λόγω εσφαλμένης καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του χρεώστη από την υπηρεσία.

22. Αναστολή κυρώσεων και διαγραφή προστίμου από τον βεβαιωτικό κατάλογο 176/2005 που αφορά “Πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές” με οφειλέτη τον κ. Κυριακόπουλο Γεώργιο.

23. Αναστολή κυρώσεων- ακύρωση επιβληθέντων προστίμου από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν “Πρόστιμο Διατήρησης” με οφειλέτη τον κ. Τσουκάτο Ιωάννη.

24. Αναστολή κυρώσεων και διαγραφή προστίμου από τον βεβ. κατάλογο 395/17.5.2011 που αφορά “πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές” με οφειλέτρια την κα Γκίνου Δανάη.

25. Αναστολή κυρώσεων και διαγραφή “προστίμου Ανέγερσης και διατήρησης Οικοδομής” από τον βεβαιωτικό κατάλογο 113/17.2.2012 με οφειλέτη τον κ. Προκοπίου Γεώργιο.

26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ της κας Ι. Λ. Παπαχατζή.

27. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής. (44926/4.11.2016)

28. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης.(44920/4.11.2016)

29. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης.(44921/4.11.2016)

30. Διαγραφή των προσαυξήσεων της οφειλέτριας Θωμαίδου Αικατερίνης για οφειλή τελών διαφήμισης έτους 2010. (44732/4.11.2016)

31. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αριστείδου 22 στην Δ.Ε. Βούλας.