Προσλήψεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ και αύξηση υπερωριακής εργασίας στην καθαριότητα

Μέχρι το τέλος του χρόνου μπορούν να υλοποιηθούν οι εγκρίσεις που έχουν δοθεί στους δήμους και τις περιφέρειες και ίσχυαν μέχρι τις 31/12/2013 για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 31 του Ν. 4258 που δημοσιεύτηκε στις 14 Απριλίου.

tspg

Επίσης στο ίδιο άρθρο υπάρχει η πρόβλεψη ότι το προσωπικό των δήμων που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο σε 24ωρη βάση, δεν εμπίπτει στον περιορισμό των 16 ωρών το μήνα για υπερωριακή εργασία. Ειδικά για αυτό το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το όριο για υπερωριακή εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ώρες το μήνα.

Επίσης τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα παρελθόντων ετών που δεν έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την τιμή του διαγωνισμού και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν πραγματοποιηθεί διαγωνισμοί και να έχουν κηρυχθεί άγονοι λόγω μη συμμετοχής προμηθευτών ή οι τελευταίοι να έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι με υπαιτιότητά τους.
  • Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τους εργαζόμενους από τον οικείο δήμο.
  • Να υπάρχουν αντίστοιχοι κωδικοί και οι αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ.
  • Να δύναται η καταβολή τους έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις.

Τέλος στο ίδιο άρθρο υπάρχει και η εξής πρόβλεψη: Αποσπάσεις υπαλλήλων σε φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έλαβαν χώρα μετά την ισχύ του Ν.3528/2007 και μέχρι την ισχύ του παρόντος, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.1416/1984 (Α’18), θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν, από την έκδοσή τους, επιτρεπτά, κατά τις διατάξεις αυτές και εφόσον η νομιμότητά τους δεν πάσχει από άλλη αιτία, επιπλέον δε δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί δικαστικά, παράγουν όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Δείτε εδώ τον νόμο.

Πηγή: Localit