11 προσλήψεις στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

11 προσλήψεις στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Τις ανάγκες προγραμμάτων του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε προσωπικό έρχεται να καλύψει νέα προκήρυξη 11 θέσεων συμβασιούχων.

Η προκήρυξη αφορά 8 καθηγητές Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, 1 καθηγητή Εικαστικών (ΑΣΚΤ), 1 θεατρολόγο και 1 χοροδιδάσκαλο μοντέρνου χορού, που θα υπογράψουν συμβάσεις έως 8 μηνών.

Δείτε εδώ όλη τη σχετική προκήρυξη.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του Οργανισμού (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00΄- 13:30΄.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.