Ο Προϋπολογισμός του 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β την Πέμπτη

Ο Προϋπολογισμός του 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β την Πέμπτη

Διπλή συνεδρίαση που περιλαμβάνει και την ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 ξεκινώντας από τις 7 μ.μ.

Της συζήτησης του προϋπολογισμού θα προηγηθούν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

2. Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) για το έτος 2017.

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2017.

4. Λήψη απόφασης για τη μείωση του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκες οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους.

5. Κατανομή (Δ΄2016) ποσού 58.272,46€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

6. Ίδρυση 5ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας ως 6/θέσιου.

7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας για την ανέγερση διδακτηρίου χώρου του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Βούλας στο Ο.Τ. 110.

8. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων”.

9. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας πλαστικών σάκων για αποκομιδή φυτικών υλικών.

10. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων” λόγω εφαρμογής του νέου νόμου περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Ν.4412/2016).

11. Έγκριση πρότυπης αρχιτεκτονικής μελέτης καντίνας-αναψυκτηρίου στον Όρμο “ΖΩΣΚΑ”.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Εξοικονομώ-παρεμβάσεις στα υφιστάμενα 4 Δημοτικά Κτίρια”συμβατικού ποσού 422.990,59 € (με Φ.Π.Α.) αναδόχου Κτιριοτεχνική Ε.Π.Ε.

13. Διαγραφή χρεώσεων Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε (ΕΤ.Α.Δ.Α.Ε.).

14. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Ναυτικό Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης.