Κάλεσμα για τακτοποίηση οφειλών στο Δήμο 3Β μέχρι τέλος Νοεμβρίου

Κάλεσμα για τακτοποίηση οφειλών στο Δήμο 3Β μέχρι τέλος Νοεμβρίου

Κάλεσμα στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν το χρέος τους με τις νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις απευθύνει ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Πρόκειται για τις διατάξεις που περιέχονται στο ΦΕΚ 234/Α/23.10.2014, του  νόμου 4304/2014, ο οποίος με το άρθρο 24 παρατείνει τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ, του Ν.4257/2014. Εκεί (άρθρο 51) μεταξύ άλλων, ορίζεται ο τρόπος ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους, οι οποίες δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 δίνεται η δυνατότητα εξόφλησής των σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 150,00 € και μέγιστο αριθμό δόσεων τις 24. Με τη ρύθμιση θα παρέχεται απαλλαγή 100% από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων κι επιπλέον γίνεται έκπτωση 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής. Επίσης οφειλές από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για ειδικές περιπτώσεις υπαίθριου εμπορίου δύναται να ρυθμιστούν σε 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις καθώς και με επιπλέον έκπτωση 70% της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 και ως 31/10/2014 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

  • Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
  • Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Καλούνται όλοι οι οφειλέτες δημοτικών τελών, φόρων κλπ να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ρύθμιση των οφειλών έχουν όλοι οι οφειλέτες δημοτικών τελών, φόρων, κλπ. που ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 30/10/2014.
  • Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου μέχρι και την 30/11/2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας.
  • Η εξόφληση ή η 1η δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση μη καταβολής η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
  • Πρόκειται για εξαιρετική διευκόλυνση που καλό θα είναι να αξιοποιήσουν όλοι οι οφειλέτες διότι μειώνονται σημαντικά, μέχρι που μηδενίζονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και η ίδια η οφειλή.
  • Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία στο Δημαρχείο ή στα τηλέφωνα 213 2020086 και 213 2020092 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.