Απογραφή στρατευσίμων στα ΚΕΠ για τους γεννηθέντες το 1997

Απογραφή στρατευσίμων στα ΚΕΠ για τους γεννηθέντες το 1997

Κλήση για απογραφή στα ΚΕΠ κάνουν ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η Στρατολογική υπηρεσία Αττικής στους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το έτος 1997. 

Οι ανήκοντες λοιπόν στην κλάση 2018 υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 2 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2015, με τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το ελληνικό διαβατήριο τους ή, εφόσον στερούνται αυτών, πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων.

Β. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.

Η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω πληρεξούσιου.

Σημειώνεται ότι όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν, ως διοικητικές κυρώσεις, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:

  • Ενός (1) μήνα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Δελτίου απογραφής.
  • Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου απογραφής.
  • Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.