Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης

Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης

Τον καθορισμό νέων σημείων για τοποθέτηση πινάκων ανακοινώσεων θα αποφασίσει μεταξύ άλλων το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 στις 7 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Eπικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η έτους 2014.
  2. Προτάσεις καθορισμού σημείων – στην Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης – για τοποθέτηση πινακων ανακοινώσεων.
  3. Ορισμός αναπληρωτή της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας.
  4. Λήψη απόφασης – πρότασης που θα αποτελεί εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, περί καθορισμού ή μη θέσεων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας.
  5. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.